Көлік

Tengri - - Destination -

Таш­кент мет­ро­по­ли­теніне бы­л­тыр 40 жыл тол­ды, ол — Ор­та­лық Ази­ядағы бірін­ші мет­ро. Мет­ро­да 3 тар­мақ және 29 стан­ция бар, со­лар­дың көп­шілі­гі жай ға­на ту­ри­стік қы­зы­ғу­шы­лы­қтан-ақ ба­рып көру­ге лай­ық. Мет­ро­ның ішін­де су­рет­ке түсіру­ге бол­май­ты­ны­на және жер асты­на тү­сер кез­де сөм­ке­леріңіздің неме­се жолқап­шы­қта­ры­ңы­здың ішін­де­гісін көр­се­ту­леріңізді сұрай­ты­ны­на дай­ын бо­лы­ңы­здар — жер­гілік­ті ере­же­лер осын­дай.

Де­ген­мен, Таш­кент­те ең көп та­раған көлік так­си болған, қазір де со­лай. Мұ­ның ең бірін­ші се­бебі — баға­сы өте тө­мен. Стан­дарт­ты са­пар

2-3 дол­лар­дан ас­пай­ды, әрине, сіз­дер са­уда­ла­са біл­сеңіз­дер. Шы­ғы­ста он­сыз бол­май­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.