Гастро­но­мия

Tengri - - Destination -

Өз­бек тағам­да­ры ту­ра­лы аңы­здар өте көп, сіз­дер өз­деріңізді тағам талғағыш адам­мын деп есеп­те­сеңіз­дер, он­да мін­дет­ті түр­де ұлт­тық тағам­дар­дың дә­мін та­ты­ңы­здар.

Па­лау за­ң­ды түр­де жер­гілік­ті тағам­ның пат­ша­сы бо­лып са­на­ла­тын­ды­қтан, ой­лан­ба­стан со­дан ба­стаған­да­ры­ңыз жөн. Ол үшін қа­ла сіз­дер­ге қы­ру­ар мүм­кін­дік­тер жа­сай­ды — те­ле­мұ­на­ра­дан қа­шық емес жер­де­гі Па­лау ор­та­лы­ғы­на бар­саңы­здар да, неме­се талғам­да­ры­ңыз бой­ын­ша шағын ре­сто­ран­ды неме­се ка­фені таң­да­саңы­здар да ықти­яр­ла­ры­ңыз — па­лау бар­лық жер­де дер­лік бар. Әділін айт­сақ, Өз­бек­стан­ның әр өңірін­де па­ла­уды өзді­гін­ше дай­ын­дай­ды, егер нағыз га­стро­но­ми­я­лық зерт­те­у­ге кіріс­сеңіз­дер, он­да кеңі­нен қам­ти­тын жос­пар жа­саңы­здар. Бірақ «Таш­кент­тік ме­ре­келік» па­ла­удың аста­на­да бірін­ші бо­лып са­на­ла­ты­ны бе­кер­ден-бе­кер емес, ол сөз­сіз көңіл бөлу­ге тұра­ды. Ал­тын түстес сор­па, тан­дыр­да жаңа піс­кен, қы­тыр­лаған ып-ыстық сам­са, кав­каз­дық нұсқа­ларға мүл­де ұқ­са­май­тын кәу­ап, жұқа кесіл­ген кес­пе­ден дай­ын­далған на­рын, лағ­ман, хал­вай­тар — әрине, шы­ғыс тағам­да­рын баға­ла­у­шы­лар үшін та­ныс ата­у­лар. Ал жаңа кел­ген­дер­ге осы тағам­дар­дың көп­шілі­гі жағым­ды то­сын сый бо­луы мүм­кін. Мұн­да ша­ма­мен «Таш­кент­те өз­деріңізді таш­кент­тік­тер си­яқты ұстаңы­здар» де­ген мағы­на­ны біл­діретін мақал бар, атап ай­тқан­да: сіз­дер­ге әрқа­шан және бар­лық жер­де ұсы­на­тын ыстық шай­дан, әсіре­се көк шай­дан еш уақыт­та

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.