Ке­кен­хоф пар­кінің қы­зғал­дақта­ры

Tengri - - Destination -

«Еу­ро­па бағы» аты­мен бел­гілі ко­роль­дік Ке­кен­хоф гүл­дер пар­кінің жыл сай­ын көк­тем­де осын­да қы­зғал­дақтар фе­сти­валінің өтуі­мен даңқы шы­ққан, оған бүкіл әлем­нен ке­лу­шілер са­ны өте көп. Парк­ке 7 мил­ли­онға жуық пи­яз тек­ті гүл­дер — сүм­біл­дер, за­ғы­пы­ран­дар, нәр­кестер, сек­піл­гүл­дер, му­ска­ри­лер және 100-ден астам түр­де­гі 4,5 мил­ли­онға жуық қы­зғал­дақтар егіл­ген. Парк Ам­стер­дам мен Га­а­га ара­сын­дағы Лис­се қа­ла­шы­ғын­да ор­на­ласқан. 2018 жы­лғы тақы­ры­бы — «Ро­ман­ти­ка».

Қа­шан және қай­да: 22 на­урыз – 13 ма­мыр, сағ. 8.00ден 19.30-ға дей­ін, Ке­кен­хоф, Ни­дер­лан­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.