Көп­те­ген басқа да нәр­се­лер

Tengri - - Destination -

Горь­кий са­ябағы­ның негіз­гі кі­ре берісіне қа­ра­ма-қар­сы бет­те ес­керт­кі­ш­тер «қо­ры­мы» — кеңе­стік дәуір мүсін­дерінің аса қы­зы­қты топ­та­ма­сы ор­на­ласқан. Ел­дің жуыр­да өт­кен та­рихы ту­ра­лы ес­ке са­ла­тын Ле­нин және Ста­лин ес­керт­кі­ш­терін кө­ру үшін осы жер­ге бас сұққан жөн.

Қым­бат тұра­тын жөн­де­уден өт­кізіл­ген­нен кей­ін Radisson Royal бо­лып ата­уы өз­гер­тіл­ген «Укра­и­на» қо­нақ үйі Ста­лин кезінің өзін­де-ақ, 1940-шы жыл­дар­дың соңын­да са­лы­нған, «жеті әп­келі-сіңлілілер» деп ата­ла­тын атақты ғи­ма­рат­тар­дың бірі бо­лып та­бы­ла­ды. Қо­нақ үй­дің құры­лы­сы 1957 жы­лы аяқтал­ды, оны қазір де әдет бой­ын­ша «Укра­и­на» қо­нақ үйі деп атай­ды — ескіні ұмы­ту оңай емес. Мұн­да жай ға­на кіріп көру­ге, әрі осы жер­ден, қо­нақ үй­дің же­ке фло­ти­ли­я­сын пай­да­ла­нып, Мәс­кеу өзеніне екі сағат­тық се­ру­ен­ге шы­ғуға да бо­ла­ды. Айт­пақ­шы, ке­ме ай­бын­ды ар­хи­тек­ту­ра­лық құры­лы­стар­дың жа­ны­нан өзен бетін­де ақы­рын сы­рғып ке­ле жатқан­да, борт­та түстеніп алуға бо­ла­ды. Са­пар ба­ры­сын­да сіз­дер көретін көрік­ті орын­дар­дың қа­та­рын­да Ұлы Петр­дің орас­ан үл­кен мүсіні және ЮНЕСКО әлем­дік мұ­ра объ­ек­тілерінің тізі­міне ен­ген объ­ект — 1520 жы­лғы Но­во­де­ви­чий көне мо­на­сты­рі бар.

Но­во­де­ви­чий мо­на­сты­рі жақы­ны­рақ та­ны­суға әб­ден лай­ық, ал мәс­ке­улік мет­ро­ның қы­зыл тар­мағы сіз­дер­дің оған ба­ра­тын жол­да­ры­ңы­зды едәуір қы­сқар­тып, жеңіл­де­те тү­седі. Мәс­ке­уде­гі ең атақты мо­на­сты­рь­дің берік қа­бы­рға­ла­ры Смо­ленск со­бо­рын ға­на емес, со­ны­мен қа­тар, ты­ны­шты­ғын құстар­дың әні

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.