Са­уық-сай­ран

Tengri - - Destination -

Жаға­жай­ла­рын­да адам аз бо­ла­тын Чи­ра­лы­дан ха­лық құ­жы­нап жүретін Олим­по­сқа дей­ін­гі арақа­шы­қтық небәрі бір жа­рым ки­ло­метр­ді құрай­ды. Бірақ олар­дың ай­ыр­ма­шы­лы­ғы сіз­дер­ді таң қал­ды­ра­ры сөз­сіз. Мұн­да әр түр­лі бэк­пе­кер­лер әлем­нің түк­пір­түк­пірі­нен ағы­лып келіп жа­та­ды, осы­ның арқа­сын­да бұл жер­ді Го­амен жиі са­лы­сты­рып жа­та­ды. Му­зы­ка, са­уық-сай­ран, жаға­жай­лар­да тү­неу, таңға дей­ін би­леу — бұл жер­де осы­ның бәрі бар. Бұл жер жастар үшін өте жақ­сы, та­ту­и­ров­ка сал­ды­рып, дред қой­ған жасөс­пірім­дер­дің ара­сын­да өз­дерінің көңіл­ді жа­стық шақта­рын ес­ке алғы­ла­ры ке­летін­дер аз емес.

Ге­ст­ха­устар, хо­стел­дер, кем­пинг­тер — өз талғам­да­ры­ңыз бен әми­ян­да­ры­ңы­зға қа­рай таң­даңы­здар. Бір адам­ның тү­неу баға­сы ша­ма­мен 5 еуро­дан ба­ста­ла­ды және ұсы­ны­ла­тын жай­лы­лық дең­гей­іне қа­рай өсіп оты­ра­ды. Ал егер қар­ба­ла­стан шар­шап, ты­ныш, от­ба­сы­лық аху­ал­ды қа­ла­саңы­здар, әрқа­шан көр­шілес Чи­ра­лы­ға се­ру­ен­деп қай­туға бо­ла­ды.

Мұн­да Ан­та­лья­дан неме­се Стам­бул­дан ав­то­бу­спен неме­се ма­ши­на­мен же­ту­ге бо­ла­ды. Стам­бул – Чи­ра­лы бағы­тын­дағы түн­гі ту­ри­стік ав­то­бус би­леті — ша­ма­мен 30 түрік ли­ра­сы (жолға 10 сағат­тай уақыт ке­те­ді), Ан­та­лья­дан жол жү­ру са­па­ры ша­ма­мен 10 ли­ра (жолға бір сағатқа жуық уақыт ке­те­ді) тұра­ды. Ав­то­мо­биль­ді жалға алу өте жақ­сы нұсқа бо­луы мүм­кін, өйт­кені бұл жер­де­гі жол­дар­да көлік жүр­гі­зудің өзі ра­хат. judging by what you can see, Olympos must have flourished under their rule.

Bath houses, a theatre, the remains of paved streets, temples and palaces are still visible today. Olympos is a popular destination for those who like a more party atmosphere.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.