Кап­па­до­кия

Tengri - - Destination -

Бұ­дан әрі мен сіз­дер­ді ел ішіне те­реңірек еніп, оның қақ ор­та­сы­на, та­рихы өте бай, та­ма­ша көріністер өл­кесі — Кап­па­до­ки­яға ат­та­нуға шақы­ра­мын.

Сіз­дер­дің көбіңіз жа­нар­та­у­лы әсем жар­та­стар­дың үстін­де ұшып жүр­ген көп­те­ген түр­лі-түсті әуе шар­ла­ры­ның фо­то­су­рет­терін көр­ген бо­лар­сыздар. Ен­ді мұ­ны өз көз­деріңіз­бен кө­ру үшін жолға шы­ға­тын уақыт кел­ді.

Осы жер­де­гі қо­ны­стар ту­ра­лы алғаш рет біздің дәуірі­міз­ге дей­ін­гі VI ға­сыр­да-ақ ай­ты­ла ба­стаған бо­ла­тын. Көп­те­ген ға­сыр­лар бұры­нғы­дай, мұн­да тұ­тас жер асты қа­ла­ла­ры өсіп-өр­кен­де­уде және көбі­не­се олар көп қа­бат­ты бо­лып ке­леді. Ежел­гі ғи­ба­датха­на­лар, мо­на­сты­рь­лар, шағын де­рев­ня­лар және тіп­ті қо­нақ үй­лер — осы­ның бәрі жер астын­да ор­на­ласқан және ұзақ уақыт ішін­де мұн­дағы өмір та­ма­ша жолға қой­ы­лған. Жа­зғы уақыт­та Кап­па­до­ки­я­ның жа­зық да­ла­сын­да ап­тап ыстық тұра­ды, сон­ды­қтан жер асты жол­да­рын­да жа­сы­ры­ну иде­я­сы көп ұза­май сіз­дер­ге та­ма­ша идея бо­лып көрі­неді. Тұ­ру баға­сы екі адам­ның тү­не­уі үшін 5 еуро­дан ба­ста­ла­ды, ал 15-20 еуро үшін ай­тар­лы­қтай жоға­ры дең­гей­де­гі жай­лы­лы­ққа қол жет­кізу­ге бо­ла­ды. Осы­лай­ша, сіз­дер бір­ша­ма қол­жетім­ді бағаға ескілік­ті үң­гір­лер­дің ішін­де­гі эк­зо­ти­ка­лық қо­нақ үй­ден та­ма­ша бөл­ме таң­дап алып, өз­деріңізді ер­те­гі­де­гі кей­іп­кер­дей се­зіне ала­сыздар.

Кап­па­до­кия ту­ра­лы ай­тқан­да, күн ба­туға та­яған шақта жүз­де­ген түр­лі-түсті ұша­тын кон­струк­ци­я­лар ас­панға кө­терілетін әуе шар­ла­ры­ның фе­сти­валі ту­ра­лы ес­ке ал­мауға бол­май­ды, бұл — тең­десі жоқ көрініс. Ол әдет­те сәуір-ма­мыр ай­ла­рын­да өте­ді, уақы­ты жыл­дан-жы­лға өз­геріп оты­руы мүм­кін. Әрине, бұл — бәрінің баға­сы өсіп, ха­лық са­ны кө­бейе тү­сетін ең қы­зу ма­у­сым. Мұн­дай әуе ша­ры­мен се­ру­ен­де­удің өзі ар­за­нға түс­пей­ді, ұшу­дың бір саға­ты — 120-150 еуро. Және сіз­дер мұ­ны ешқа­шан ұмыт­пай­сыздар.

Кап­па­до­ки­яға Стам­бул­дан ұшақ­пен неме­се ав­то­бу­спен же­ту­ге бо­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.