Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 27 -

Klai­pė­die­čiai jau įpra­to, kad pa­si­bai­gus kon­cer­tams Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je ren­gi­niai per­si­ke­lia į ša­lia rū­mų esan­čią par­ko est­ra­dą tarp šim­ta­me­čių me­džių. Čia vyks­ta va­sa­ros kon­cer­tų ci­klas.

Iki lie­pos pa­bai­gos bus su­reng­ti aš­tuo­ni kon­cer­tai. Mu­zi­kos ger­bė­jams kon­cer­tuo­ja žy­mūs Klai­pė­dos, Lie­tu­vos at­li­kė­jai, lie­ja­si cho­ri­nė mu­zi­ka, džia­zas, skam­ba fla­men­kas.

At­li­kė­jai įsi­tai­so spe­cia­lio­je est­ra­do­je su sto­gu. Žiū­ro­vams suo­lų kar­tais pri­trūks­ta, bet jie ne­nu­si­me­na – pa­si­klo­ja sa­vo pa­tie­sa­lus ir įsi­tai­so ant žo­lės.

Penk­ta­die­nį Bal­ti­jos jū­ra iš­plo­vė krau­pų ra­di­nį – dvi žmo­gaus pė­das. Vie­na ap­tik­ta Meln­ra­gė­je, Auš­ros gat­vė­je. Po 20 min. pa­kran­te ei­nan­tis gel­bė­to­jas ra­do dar vie­ną žmo­gaus pė­dą. Abie­jų ra­di­nių vie­tą ski­ria maž­daug 500 met­rų.

Abi pė­das pa­si­ėmė eks­per­tai. Kol kas pa­rei­gū­nai tei­gia ne­ži­nan­tys ir net ne­įta­rian­tys, kie­no tai pė­dos. Į vi­sus klau­si­mus tu­ri at­sa­ky­ti DNR ty­ri­mai.

Mies­te ta­po sau­giau gy­ven­ti – dau­gia­bu­čių kie­muo­se įreng­tos nau­jos ap­švie­ti­mo sis­te­mos. Nak­ti­mis švie­siau ta­po ke­lio­se Spor­ti­nin­kų, Mi­ni­jos, Sulu­pės, Lū­žų gat­vių, Bal­ti­jos pro­s­pek­to te­ri­to­ri­jo­se.

Kiek­vie­no­je te­ri­to­ri­jo­je ap­švie­čia­ma po 3–7 dau­gia­bu­čius. Iš vi­so švie­siau ta­po prie 27 dau­gia­aukš­čių. Šįmet dar bus įreng­tas ap­švie­ti­mas dau­giau kaip prie 60 na­mų. Be­veik dvi­gu­bai dau­giau dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių klai­pė­die­čių kie­mų bus ap­švies­ta ki­tą­met. tant ga­nyk­lo­je pa­si­ge­do 1000 eu­rų kai­nuo­jan­čio ark­lio, ku­ris bu­vo pri­riš­tas gran­di­ne.

Vy­ras krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai tą pa­čią die­ną su­ra­do ir gy­vu­lį, ir ark­lia­va­gį. kai­my­nės ka­ti­nas iš­pjo­vė viš­čiu­kus, grie­bė­si dras­tiš­ko kerš­to ir at­si­dū­rė po­li­ci­jos aki­ra­ty­je.

Vy­riš­kis me­džio­kli­niu šau­tu­vu pa­šo­vė ka­ti­ną į krū­ti­nę. Ne­ži­nia, ar sun­kiai su­ža­lo­tas gy­vū­nė­lis gy­vens, nes, ga­li­mas da­ly­kas, jam bu­vo per­šau­tas plau­tis. sią duk­rą, vie­nin­te­lę li­ku­sią gy­vą iš tri­jų vai­kų, gy­ve­nan­ti se­no­lė džiau­gė­si jos, gau­saus bū­rio anū­kų, pro­a­nū­kių, propro­a­nū­kių, rū­pes­tin­gų so­cia­li­nio pa­slau­gų cent­ro dar­buo­to­jų svei­ki­ni­mais ir lin­kė­ji­mais.

L.But­ke­vi­čie­nės pa­ta­ri­mas no­rin­tiems il­gai gy­ven­ti – my­lė­ti sa­vo ar­ti­mą kaip sa­ve, rū­pin­tis sa­vo kū­nu ir sie­la, ne­a­p­leis­ti mal­dos, rink­tis, ką val­gy­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.