Skel­bė apie po­kal­bius

Lietuvos Rytas - - 3 -

Tik 45 par­la­men­ta­rai iš 141 vie­ši­no, su ko­kių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir re­gist­ruo­tais lo­bis­tais su­si­ti­ko Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu.

Dau­giau­sia su­si­ti­ki­mų pas­kel­bė li­be­ra­las S.Gent­vi­las (48), „vals­tie­čiai“B.Mar­kaus­kas (41), A.Ve­ry­ga (36), V.Pranc­kie­tis (35), V.Vin­grie­nė (30).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.