Ri­bos srau­tus

Lietuvos Rytas - - 8 -

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė po „Brexit“ke­ti­na įves­ti li­mi­tus nekva­li­fi­kuo­tiems dar­buo­to­jams iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir su­var­žy­ti eu­ro­pie­čių šei­mos na­rių at­vy­ki­mą. Tai pa­aiš­kė­jo, kai bu­vo nu­te­kin­tas vy­riau­sy­bės do­ku­men­tas ir pas­kelb­tas ži­nias­klai­do­je.

82 pus­la­pių do­ku­men­te iš­dės­ty­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mai dėl mig­ra­ci­jos val­dy­mo Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei pa­si­trau­kus iš ES, nu­ma­tan­tys nu­trauk­ti lais­vą ju­dė­ji­mą iš blo­ko.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.