Be­dar­bių vis ma­žiau

Lietuvos Rytas - - 11 -

Ne­dar­bo ly­gis ru­dens pra­džio­je ša­ly­je bu­vo 7,5 proc. – 0,1 proc. ma­žes­nis ne­gu rug­pjū­čio pra­džio­je ir toks pat, kaip ir pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pra­džio­je.

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, va­sa­ros pa­bai­go­je ša­ly­je bu­vo 132,5 tūkst. be­dar­bių – 1,6 tūkst. (1,2 proc.) ma­žiau nei lie­pos pa­bai­go­je ir 2,4 tūkst. (1,8 proc.) ma­žiau nei per­nai rug­pjū­čio pa­bai­go­je. sa­vi­mo šal­ti­nių tau­tie­čiams pri­rei­kia ir per­kant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (26 proc.) ar na­mų apy­vo­kos daik­tus (24 proc.).

Bet gy­ven­to­jai dar ga­na re­tai sko­li­na­si tam, kad ga­lė­tų mo­ky­tis ar ki­taip in­ves­tuo­ti į sa­vo at­ei­tį bei ži­nias: stu­di­joms yra sko­li­nę­si 17 proc., o vers­lo pra­džiai – tik­tai 5 proc. re­s­pon­den­tų. Už­tat to­kias trum­pa­lai­kes pra­mo­gas kaip ato­sto­gos ar ves­tu­vės sko­lin­da­mie­si yra fi­nan­sa­vę ati­tin­ka­mai 15 proc. ir 12 proc. ap­klaus­tų­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.