Iš­ban­dė elekt­ros li­ni­ją

Lietuvos Rytas - - 11 -

Ke­nos ge­le­žin­ke­lio sto­tį pa­sie­kė ban­do­ma­sis elekt­ro­ve­žis (nuo­tr.) iš Bal­ta­ru­si­jos, at­vy­kęs nau­jai elekt­ri­fi­kuo­tu 28,6 ki­lo­met­ro ge­le­žin­ke­lio ruo­žu.

Elekt­ri­fi­ka­vi­mas pra­si­dė­jo 2015 m. žie­mą. Sta­ty­bos dar­bų me­tu elekt­ri­fi­kuo­ta apie 100 ki­lo­met­rų ge­le­žin­ke­lio.

Pla­nuo­ja­ma, kad iki 2020 me­tų kon­tak­ti­nis elekt­ros tink­las bus nu­ties­tas iki Rad­vi­liš­kio, vė­liau – iki pat Klai­pė­dos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.