Steigs pie­no bir­žą

Lietuvos Rytas - - 11 -

Vie­nos di­džiau­sių pa­sau­ly­je pie­no per­dir­bi­mo bend­ro­vių Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos „Fon­ter­ra“val­do­ma kom­pa­ni­ja „Glo­bal Dai­ry Tra­de“su Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos bir­ža „Eu­ro­pe­an Ener­gy Exchan­ge“pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą įver­tin­ti ga­li­my­bę su­kur­ti pie­no pro­duk­tų bir­žą Eu­ro­po­je.

„Fon­ter­ra“ne­se­niai pas­kel­bė apie ke­ti­ni­mus įsi­gy­ti 10 proc. „Ro­kiš­kio sū­rio“ak­ci­jų.

Pas­ta­ro­sios įmo­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kas D.Trum­pa tei­gė, jog įmo­nę do­min­tų ga­li­my­bė tu­rė­ti dar vie­ną pre­ky­bos ka­na­lą, nes iki šiol Eu­ro­po­je pie­no bir­žos ne­bu­vo, o „Glo­bal Dai­ry Tra­de“veik­lo­je bend­ro­vė ne­da­ly­va­vo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.