Sėk­min­gas rug­pjū­tis

Lietuvos Rytas - - 10 -

Klai­pė­dos jū­rų uos­tas šie­met per aš­tuo­nis mė­ne­sius per­kro­vė 27,631 mln. to­nų kro­vi­nių – 4,6 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį– rug­pjū­tį, kai per­krau­ta 26,418 mln. to­nų.

Vien tik rug­pjū­tį, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­siu, uos­to kro­va ūg­te­lė­jo 13,2 proc. – iki 3,611 mln. to­nų.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų rug­pjū­čiu, uos­to pa­ja­mos iš­au­go treč­da­liu – iki 5,36 mln. eu­rų, o per 8 mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ku per­nai, – 4 proc., t.y. iki 38,89 mln. eu­rų (37,31 mln. eu­rų).

Uos­tas pir­mą­jį pus­me­tį už­dir­bo be­veik 15,11 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no – 0,4 proc. dau­giau ne­gu per­nai sau­sį–bir­že­lį, kai jis bu­vo 15,05 mln. eu­rų. di­džiau­sių pa­sau­ly­je pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos „Fon­ter­ra“pla­nams in­ves­tuo­ti į Lie­tu­vos bend­ro­vę.

„East Ca­pi­tal“, „Mul­ti As­set Se­le­c­tion Fund“ir INVL Bal­ti­jos fon­do pa­teik­tuo­se al­ter­na­ty­viuo­se­spren­di­mųp­ro­jek­tuo­se­ak­ci­nin­kams siū­lo­ma ne­su­teik­ti „Fon­ter­ra“pir­mu­mo tei­sės įsi­gy­ti nau­jų įmo­nės ak­ci­jų ir iš­mo­kė­ti tar­pi­nius di­vi­den­dus už 6 šių me­tų mė­ne­sius.

„Ro­kiš­kio sū­rio“val­dy­bos pir­mi­nin­kas D.Trum­pa (nuo­tr.) tei­gė, jog toks spren­di­mas, jei bū­tų pri­im­tas, su­truk­dy­tų „Fon­ter­ra“įsi­gy­ti de­šim­ta­da­lį įmo­nės ak­ci­jų.

„Įgy­ven­di­nus ke­lių smul­kių­jų ak­ci­nin­kų siū­ly­mus į bend­ro­vę ne­at­ei­tų pa­sau­li­nį au­to­ri­te­tą tu­rin­ti stra­te­gi­nė in­ves­tuo­to­ja „Fon­ter­ra“.

Bend­ro­vei ne­lik­tų lė­šų, ku­rias ji su­kau­pė kaip re­zer­vi­nį fon­dą ga­li­mų kri­zių pie­no pra­mo­nė­je pa­sek­mėms su­švel­nin­ti“, – tei­gė D.Trum­pa.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.