Pe­da­go­gų ul­ti­ma­tu­mas

Lietuvos Rytas - - 4 -

Še­šios švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­ra­gi­no Vy­riau­sy­bę pa­keis­ti pe­da­go­gų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką ir per­spė­jo, kad ki­tu at­ve­ju ga­li bū­ti skel­bia­mas strei­kas.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko A.Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, toks ul­ti­ma­tu­mas pa­reikš­tas sie­kiant, kad ki­tų me­tų biu­dže­te švie­ti­mui bū­tų skir­ta 60 mln. eu­rų dau­giau ne­gu šie­met.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.