Ko­mi­si­ja su­lau­kė skun­dų

Lietuvos Rytas - - 4 -

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja jau su­lau­kė skun­dų iš įvai­rių sky­rių dėl bi­čiu­lių Sei­me, ku­rie prieš par­ti­jos ta­ry­bos va­lią nu­spren­dė su­da­ry­ti frak­ci­jų ko­a­li­ci­ją su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vais.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko V.Šar­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, frak­ci­jos na­rių el­ge­sys ga­li bū­ti svars­to­mas spa­lio pra­džio­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.