Nu­tei­sė pre­mje­rę

Lietuvos Rytas - - 7 -

Tai­lan­do aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nu­ša­lin­tą ir nu­si­kals­ta­mu ap­lai­du­mu kal­ti­na­mą pre­mje­rę Y.Shi­na­wat­rą (nuo­tr.) už akių nu­tei­sė ka­lė­ti pen­ke­rius me­tus.

Y.Shi­na­wat­ra, ku­rios iš­rink­ta vy­riau­sy­bė bu­vo nu­ša­lin­ta per 2014 me­tų per­vers­mą, pra­ėju­sį mė­ne­sį, ap­kal­tin­ta dėl ne­sėk­min­gos jos vy­riau­sy­bės ry­žių po­li­ti­kos, pa­bė­go iš ša­lies.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.