At­nau­jins kont­ro­lę

Lietuvos Rytas - - 7 -

ES tre­čia­die­nį pas­kel­bė pla­nus leis­ti Šen­ge­no be­vi­zio ju­dė­ji­mo erd­vei pri­klau­san­čioms ša­lims dėl sau­gu­mo prie­žas­čių iki tre­jų me­tų at­nau­jin­ti vi­di­nių sie­nų kont­ro­lę.

Vals­ty­bėms na­rėms iš­skir­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis leis­ta pra­tęs­ti kont­ro­lę, jei­gu ta pa­ti grės­mė iš­lie­ka il­giau nei vie­nus me­tus ir kai šiai grės­mei ša­lin­ti jų te­ri­to­ri­jo­je taip pat im­ta­si pro­por­cin­gų iš­skir­ti­nių na­cio­na­li­nių prie­mo­nių.

To­kiam pra­tę­si­mui rei­kė­tų Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­jos, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti at­si­žvelg­ta į Ko­mi­si­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę.

Ta­čiau vi­sas pra­tę­si­mo lai­ko­tar­pis ne­tu­rė­tų bū­ti il­ges­nis nei dve­ji me­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.