Gais­ras am­ba­sa­do­je

Lietuvos Rytas - - 7 -

JAV sos­ti­nė­je esan­čio­je Ekva­do­ro am­ba­sa­do­je anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą ki­lo gais­ras. Pasta­to sto­gą apė­mu­sios lieps­nos bu­vo ma­ty­ti iš to­lo ra­jo­ne, kur įsi­kū­ru­si ne vie­na am­ba­sa­da.

Pro įvy­kio vie­tą ry­ti­nė­se spūs­ty­se ju­dan­tiems vai­ruo­to­jams ki­lo keb­lu­mų dėl ten bu­din­čių ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lių.

Su gais­ru apie dvi va­lan­das ko­vo­jo dau­giau nei 100 ug­nia­ge­sių, vie­nas jų nes­mar­kiai ap­de­gė. Gais­ro prie­žas­tis kol kas ne­nu­sta­ty­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.