Par­da­vi­nės du­jas

Lietuvos Rytas - - 9 -

Di­džiau­sios du­jų var­to­to­jos Lie­tu­vo­je – Jo­na­vos trą­šų ga­myk­los „Ache­ma“– įsteig­ta du­jų pre­ky­bos bend­ro­vė „Ache­ma Gas Tra­de“pir­miau­sia iš­ban­dys jė­gas ša­lies rin­ko­je, o vė­liau ke­ti­na ženg­ti į ki­tas Bal­ti­jos ša­lis.

„Mes ma­to­me, kad rin­kai ga­li­me pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus, tam tik­rą lais­vą gam­ti­nių du­jų kie­kį, ir mes tai da­ro­me“, – sa­kė „Ache­mos gru­pės“va­do­vas A.Ben­da­ra­vi­čius.

Anot jo, kol kas anks­ti kal­bė­ti, ar „Ache­ma“pra­dės pirk­ti du­jas, skir­tas tik par­duo­ti, o ne trą­šų ga­my­bai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.