Žai­dė tik sim­bo­liš­kai

Lietuvos Rytas - - 12 -

Min­dau­ga­sKuz­mins­kas­ga­liau­siai de­biu­ta­vo šio se­zo­no NBA čem­pio­na­te, ta­čiau tai no­rė­tų kuo grei­čiau už­mirš­ti. Ir ne dėl to, kad „New York Knicks“eki­pa 99:112 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti „Or­lan­do Ma­gic“krep­ši­nin­kų pra­na­šu­mą.

Po to, kai Niu­jor­ko eki­pos ly­de­riui Kri­s­ta­pui Por­zin­giui dėl čiur­nos ir de­ši­nės al­kū­nės skaus­mų bu­vo liep­ta pra­leis­ti ma­čą, M.Kuz­mins­kas ti­kė­jo­si su­lauk­ti sa­vo­jo šan­so, bet eki­pos stra­te­gas Jef­fas Hor­na­ce­kas tas vil­tis su­dau­žė to­liau ma­ri­nuo­da­mas lie­tu­vį ant suo­lo.

De­šimt pir­mų­jų NBA čem­pio­na­to „Knicks“rung­ty­nių pra­lei­dęs 28 me­tų M.Kuz­mins­kas vy­lė­si, kad gaus pro­gą pa­si­reikš­ti, bet su­lau­kė tik sim­bo­li­nio šan­so pa­bū­ti aikš­tė­je.

M.Kuz­mins­kas ant par­ke­to pa­si­ro­dė li­kus 1 min. 52 sek. iki ma­čo pa­bai­gos, kai dvi­ko­vos baig­tis jau bu­vo aiš­ki, – „Knicks“at­si­li­ko 13 taš­kų skir­tu­mu ir pa­keis­ti įvy­kių ei­gos ne­bu­vo įma­no­ma.

Per tas 112 se­kun­džių lie­tu­vis pa­ban­dė blyks­te­lė­ti, bet ir pats su­si­mo­vė: pra­me­tė du me­ti­mus, o per pas­ku­ti­nę ata­ką ga­vo blo­ką nuo Ni­ko­los Vu­ce­vi­čiaus.

Po šios akista­tos ta­po aiš­ku, kad po dis­k­va­li­fi­ka­ci­jos už nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą į „Knicks“gre­tas grįž­tan­tis pran­cū­zas Jo­a­ki­mas No­ah pri­vers va­do­vus im­tis rim­tų spren­di­mų. Mat jis bus še­šio­lik­tas klu­bo žai­dė­jas, o ko­man­da ma­čui ga­li re­gist­ruo­ti vie­nu ma­žiau.

To­dėl ma­no­ma, kad „Knicks“ban­dys per­leis­ti M.Kuz­mins­ką ki­tai NBA ko­man­dai.

„In­dy Star“pa­brė­žė, kad dėl trau­mos iš­kri­tu­sio D.Sa­bo­nio itin trū­ko ko­man­dai.

„Žai­džiant be cent­ro D.Sa­bo­nio tre­čia­ja­me kė­li­ny­je tai ta­po la­bai di­de­le prob­le­ma, nes prie­ki­nė li­ni­ja tu­rė­jo daug bė­dų dėl pra­žan­gų“, – ra­šė „In­dy Star“.

21 me­tų D.Sa­bo­nis pra­ra­do vie­tą star­to pen­ke­te grį­žus My­le­sui Tur­ne­riui, ta­čiau iki šiol per rung­ty­nes lie­tu­vis vi­du­ti­niš­kai rin­ko po 13,5 taš­ko, at­ko­vo­da­vo 10,3 ka­muo­lio.

D.Sa­bo­nis daž­nai su­lauk­da­vo pa­gy­ri­mų dėl pui­kaus krep­ši­nio su­pra­t­imo ir aikš­tės ma­ty­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.