Pa­kei­tė gy­ny­bą

Lietuvos Rytas - - 13 -

Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“tre­ne­ris Ri­mas Kur­ti­nai­tis prieš šios die­nos Eu­ro­pos tau­rės rung­ty­nes su Bil­bao „Reta­bet“at­sklei­dė, kaip ko­man­da pa­si­kei­tė nuo pir­mo­jo ma­čo, ku­rį vil­nie­čiai na­mie pra­lai­mė­jo 83:93.

„Pa­kei­tė­me gy­ny­bos sis­te­mą ir jau ke­le­tą rung­ty­nių gy­nė­mės ki­taip nei pra­ėju­sį kar­tą su Bil­bao eki­pa. Mums to­se rung­ty­nė­se trū­ko ak­ty­vu­mo ir ag­re­sy­vu­mo, – sa­kė tre­ne­ris. – Lau­kia la­bai sun­kios rung­ty­nės. Var­žo­vai na­muo­se žai­džia ge­rai ir ži­no, kad, no­rė­da­mi pa­tek­ti į ki­tą eta­pą, tu­ri mus nu­ga­lė­ti. Mes ir­gi tai ži­no­me.“

Pa­sak tre­ne­rio, Vil­niaus ko­man­dos žai­di­mas pa­si­kei­tė į ge­rą­ją pu­sę.

„Ko­man­da pra­dė­jo žais­ti so­li­džiau, da­ro­me ma­žiau klai­dų gin­da­mie­si. Sa­ky­čiau, pats žai­di­mo sti­lius pa­si­kei­tė – pra­dė­jo­me at­skir­ti ge­rus ir blo­gus me­ti­mus, pa­ge­rėjo pa­tai­ky­mo pro­cen­tas. Mū­sų ly­de­riai pa­ga­liau žai­džia taip, kaip tu­ri žais­ti. Po trau­mų be­veik vi­si grį­žo į ri­kiuo­tę, tad ban­dy­si­me žais­ti ko­ky­biš­kai ir grei­tai“, – aiš­ki­no R.Kur­ti­nai­tis.

Vil­niaus ko­man­da ne­se­niai at­si­svei­ki­no su gy­nė­ju Mar­cu Car­te­riu ir šiuo me­tu tu­ri spra­gą įžai­dė­jo po­zi­ci­jo­je, ta­čiau nau­jo­ko dai­ry­tis ne­sku­ba.

„Šiuo me­tu įžai­dė­jo ne­ieš­ko­me, nes ne­ver­ta kvies­ti bet ko. Mums pa­vy­ko į įžai­dė­jo po­zi­ci­ją įkom­po­nuo­ti Jim­my Ba­ro­ną, ir di­de­lių bė­dų ne­tu­ri­me. Net jei pa­si­kvies­tu­me ge­rą žai­dė­ją, rei­kė­tų vėl iš nau­jo vis­ką pa­sa­ko­ti, o tai ne­ga­ran­tuo­tų di­de­lės sėk­mės“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­ris. nė bū­tent ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je.

L.Ja­me­sas šio­se rung­ty­nė­se už­si­dir­bo tech­ni­nę pra­žan­gą, o tai įvy­ko dar pir­ma­ja­me kė­li­ny­je. L.Ja­me­sas ap­si­stum­dė su pran­cū­zu Fran­ku Nti­li­ki­na ir tur­ku Ene­su Kan­te­riu.

Bet to­kios emo­ci­jos tik pa­dė­jo „Knicks“ko­man­dai.

Šio­se rung­ty­nė­se ant suo­lo jau bu­vo ir Jo­a­ki­mas No­ah, bet ties jo pa­var­de dar yra žy­mė „ne­ak­ty­vus“.

Bū­tent dėl J.No­ah grį­ži­mo „Knicks“klu­bas tu­rė­jo at­leis­ti M.Kuz­mins­ką.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.