At­si­pra­šė rink­ti­nių

Lietuvos Rytas - - 13 -

Net še­ši Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“žai­dė­jai, ku­rie kas­kart bu­vo kvie­čia­mi į sa­vo ša­lių rink­ti­nes, iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad ne­at­vyks pa­dė­ti per pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ką sa­vo vals­ty­bių rep­re­zen­ta­ci­nėms eki­poms.

Rink­ti­nių tre­ne­riai ne­su­lauks Grai­ki­jos at­sto­vų Gi­or­go Prin­te­zio, Vag­ge­lio Mant­za­rio, Kos­to Pa­pa­ni­ko­laou, Io­an­nio Pa­pa­pet­rou, ser­bo Ni­ko­los Mi­lu­ti­no­vo ir lat­vio Ja­nio St­rel­nie­ko.

„Nuo pat jau­nys­tės vi­si at­si­liep­da­vo­me į įvai­rių rink­ti­nių kvie­ti­mus – pa­lik­da­mi sa­vo šei­mas, ne­at­si­žvelg­da­mi į nuo­var­gį ir gau­tas trau­mas. Mes tai da­rė­me iš mei­lės, iš­ti­ki­my­bės ir pa­gar­bos, gal to­dėl ir ne­bū­da­vo­me itin kri­ti­kuo­ja­mi. Ta­čiau šį­kart, esant vi­siems pa­sau­li­nio krep­ši­nio po­ky­čiams, esa­me pri­vers­ti pra­neš­ti, kad ne­ga­li­me at­sto­vau­ti sa­vo ša­lims pa­sau­lio krep­ši­nio čem­pio­na­to at­ran­ko­je. Rei­kia ir mus su­pras­ti, nes da­lį va­sa­ros sky­rė­me pa­si­reng­ti „Eu­ro­Bas­ket 2017“ir da­ly­va­vo­me pir­me­ny­bė­se. Ti­ki­mės, kad, pa­si­kei­tus si­tu­aci­jai dėl at­ran­kų ir su­grį­žus į nor­ma­lią va­gą, mes ga­lė­si­me sa­vo pa­stan­go­mis pri­si­dė­ti prie rink­ti­nių pa­si­ro­dy­mo“, – sa­ko­ma žai­dė­jų pa­reiš­ki­me.

Tai bus di­džiu­lis nuo­sto­lis šių me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­lį pa­sie­ku­siai Lat­vi­jos rink­ti­nei, ku­rio­je J.St­rel­nie­kas bu­vo pag­rin­di­nis įžai­dė­jas.

Lat­viams ne­ga­lės pa­dė­ti ir NBA krep­ši­nin­kai Kri­s­ta­pas Por­zin­gis bei Da­vi­sas Ber­ta­nis.

Le­gio­nie­rių iš­leis­ti ne­ža­dė­jo ir Mi­la­no „Olim­pia“, ku­riai pri­klau­so Dai­ris Ber­ta­nis, o Vi­to­ri­jos „Bas­ko­nia“ne­pa­leis puo­lė­jo Ja­nio Tim­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.