Mu­zie­jaus eks­po­na­tai

Lietuvos Rytas - - 8 -

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras L.Lin­ke­vi­čius va­kar Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jui Kau­ne per­da­vė 1931 me­tų vi­sos komp­lek­ta­ci­jos ka­ri­nin­ko uni­for­mą ir 1915 me­tais pa­ga­min­tą ran­kų dar­bo me­di­nį la­ga­mi­ną.

Eks­po­na­tai at­vež­ti iš Bra­zi­li­jos – juos Lie­tu­vos dip­lo­ma­tams per­da­vė bu­vu­sio Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lo San Pau­le J.Va­la­vi­čiaus ar­ti­mie­ji.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.