Nau­jos am­bi­ci­jos

Lietuvos Rytas - - 13 -

Bu­vęs Niu­jor­ko me­ras mi­li­jar­die­rius M.Blo­om­ber­gas (nuo­tr.) svars­to ga­li­my­bę ba­lo­ti­ruo­tis į JAV pre­zi­den­tus 2020 me­tais.

Jei­gu jis ga­liau­siai pri­ims to­kį spren­di­mą, at­sto­vaus De­mo­kra­tų par­ti­jai.

M.Blo­om­ber­gas ėjo Niu­jor­ko me­ro pa­rei­gas nuo 2002 iki 2013 me­tų. Jis taip pat ži­no­mas kaip fi­nan­sų nau­jie­nų agen­tū­ros įkū­rė­jas ir fi­lant­ro­pas. Bu­vęs Niu­jor­ko me­ras lai­ko­mas vie­nu tur­tin­giau­sių JAV žmo­nių – 2018 me­tų sau­sį žur­na­las „For­bes“jo tur­tą įver­ti­no 50,8 mlrd. do­le­rių (43,2 mlrd. eu­rų).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.