At­siun­tė aler­ge­nų

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ne­ži­no­mi pik­ta­da­riai Slo­va­ki­jos Na­cio­na­li­nės Ta­ry­bos de­pu­ta­tų ad­re­su at­siun­tė de­šim­tis laiš­kų ir siun­tų su aler­gi­ją su­ke­lian­čio­mis me­džia­go­mis. Juos vi­sus per­ėmė par­la­men­to sau­gu­mo tar­ny­ba. Tai va­kar pra­ne­šė Na­cio­na­li­nės Ta­ry­bos apa­ra­to va­do­vas D.Gu­s­pa­nas.

Par­la­men­to sau­gu­mo tar­ny­ba ir apa­ra­to dar­buo­to­jai pa­sta­ruo­ju me­tu su­lai­kė 70 laiš­kų ir siun­tų su aler­gi­ją su­ke­lian­čio­mis me­džia­go­mis. Tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­nių par­ti­jų de­pu­ta­tams ad­re­suo­tų laiš­kų siun­tė­jai ne­ži­no­mi.

Siun­tos per­duo­tos po­li­ci­jai, jos spe­cia­lis­tai at­liks che­mi­nę ana­li­zę ir nu­sta­tys, ko­kių konk­re­čiai aler­ge­nų jo­se esa­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.