Grę­žia­si nuo kanc­le­rės

Lietuvos Rytas - - 13 -

Kanc­le­rės A.Mer­kel va­do­vau­ja­ma ko­a­li­ci­ja pra­ran­da po­zi­ci­jas ir Vo­kie­ti­jos rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, o pa­ra­ma kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų par­ti­jai „Al­ter­na­ty­va Vo­kie­ti­jai“(AfD) di­dė­ja. Tai pa­ro­dė ir penk­ta­die­nį pas­kelb­ta ap­klau­sa.

Re­mian­tis rug­sė­jo 17–19 d. at­lik­tos ap­klau­sos duo­me­ni­mis, Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­gos (CDU), Krikš­čio­nių so­cia­li­nės są­jun­gos (CSU) blo­kas ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (SPD) rin­ki­muo­se kar­tu su­rink­tų 45 proc. bal­sų.

Tuo tar­pu AfD lai­mė­tų 18 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.