Įver­ti­no įmo­nes

Lietuvos Rytas - - 18 -

Va­kar pas­kelb­tos trys ge­riau­sios ša­lies įmo­nės, ga­mi­nan­čios eko­lo­giš­kus mais­to pro­duk­tus.

Ge­riau­sia šįmet pri­pa­žin­ta bend­ro­vė „Že­mai­ti­jos pie­nas“. To­kį įver­ti­ni­mą ji ga­vo už eko­lo­giš­kų pie­no pro­duk­tų įvai­ro­vę ir rea­li­za­vi­mą vie­tos bei už­sie­nio rin­ko­se.

Ki­tus ap­do­va­no­ji­mus pel­nė įmo­nės „Ekof­ri­sa“bei „Bio­ga­mi“. Eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos per­dir­bi­mo įmo­nių skai­čius Lie­tu­vo­je nuo­lat au­ga (2016 m. jų bu­vo 65, 2017 m. – 91, o šie­met – net 122).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.