So­li­di bau­da

Lietuvos Rytas - - 18 -

Bend­ro­vė „Per­vesk“, ne­tin­ka­mai ver­ti­nu­si kli­en­tų ri­zi­kin­gu­mą ir taip pa­žei­du­si Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos spren­di­mu tu­rės su­mo­kė­ti 0,7 mln., o jos va­do­vas V.Ka­ra­le­vi­čius – 0,5 mln. eu­rų bau­das.

Tei­gia­ma, kad tarp­tau­ti­nių mo­kė­ji­mų pa­slau­gą tei­kian­čios įmo­nės da­lis kli­en­tų su­da­rė su­dė­tin­gus ar ne­įp­ras­tai di­de­lius ne­aiš­kaus tiks­lo ir lė­šų kil­mės san­do­rius. Ta­čiau bend­ro­vė ne vi­sa­da rei­ka­la­vo mo­kė­ji­mo ope­ra­ci­jų pag­rin­di­mo, ne­nu­trauk­da­vo da­ly­ki­nių san­ty­kių su klien­tais, jei iš jų pa­čių ar jiems tar­pi­nin­kau­jan­čių įmo­nių ne­gau­da­vo rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.