Buk­tiš­kiai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ket­vir­ta­die­nį pa­va­ka­re Ša­kių ra­jo­no ug­nia­ge­sius iš­kvie­tė kai­mo gy­ven­to­jai, pa­ste­bė­ję lieps­no­jan­tį 63 me­tų kai­my­no ūki­nį pa­sta­tą. Vie­na jo da­lis yra mū­ri­nė, ki­ta – me­di­nė. Pas­ta­ro­ji pra­žu­vo lieps­no­se kar­tu su jo­je bu­vu­siais daik­tais ir mal­ko­mis.

So­dy­bos gy­ven­to­jas bu­vo vi­siš­kai gir­tas. Ug­nia­ge­siams ne­pa­vy­ko su juo su­si­kal­bė­ti.

Įkau­šė­lio kai­my­nai pa­sa­ko­jo, kad bro­liui pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je gy­ve­nan­tis vy­ras gais­rą ga­lė­jo su­kel­ti rū­ky­da­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.