Už­ko­pė į vir­šū­nę

Lietuvos Rytas - - 13 -

Min­dau­gas Lu­kau­skis po sa­vait­ga­lio rung­ty­nių ta­po dau­giau­sia ka­muo­lių per vi­są LKL is­to­ri­ją per­ėmu­siu krep­ši­nin­ku.

39 me­tų puo­lė­jas tai pa­da­rė 950 kar­tų ir ap­len­kė Ro­ber­tą Gied­raitį – il­ga­me­tis „Šiau­lių“įžai­dė­jas lie­ka su 949 per­im­tais ka­muo­liais per ka­rje­rą LKL.

„Ga­vau ke­lis svei­ki­ni­mus. Kai pa­klau­siau, ko­kia pro­ga, pa­sa­kė, kad esu ge­riau­sias va­gis“, – šyp­so­jo­si Prie­nų „Sky­cop“eki­po­je rung­ty­niau­jan­tis M.Lu­kau­skis.

M.Lu­kau­skis iš anks­to ne­ži­no­jo, kad ga­li tap­ti re­kor­di­nin­ku.

„Nė vie­nas re­kor­das nė­ra ei­li­nis. Kiek­vie­nam žai­dė­jui kiek­vie­nas pa­sie­ki­mas svar­bus, ypač su­žai­dus tiek daug rung­ty­nių“, – lkl.lt sa­kė M.Lu­kau­skis.

Jis pra­ėju­sį se­zo­ną ta­po ly­gos re­kor­di­nin­ku­pa­gal­su­žais­ta­srung­ty­nes, o ne­se­niai ta­po penk­tuo­ju žai­dė­ju, per­ko­pu­siu 5000 pel­ny­tų taš­kų ri­bą.

M.Lu­kau­skis ket­vir­tas ly­gos is­to­ri­jo­je pa­gal pel­ny­tus taš­kus, de­vin­tas pa­gal at­ko­vo­tus ka­muo­lius ir ant­ras pa­gal re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

„Kar­tais ka­muo­lys pats įkrin­ta į ran­kas, kar­tais jį pa­va­giu, – sa­vo uoslę ko­men­ta­vo „Sky­cop“ve­te­ra­nas. – Tur­būt tu­riu tą nuo­jau­tą: kar­tais pa­vyks­ta su­pras­ti de­ri­nius ir nu­spė­ti, kur bus per­da­vi­mas. Tu­riu kaž­ką to­kio, kas lei­džia bū­ti tuo va­gi­mi.“

Šį se­zo­ną M.Lu­kau­skis per­ima po 1,3 ka­muo­lio ir pa­gal šį ro­dik­lį da­li­ja­si 10-ąja vie­ta ly­go­je.

„Vi­sur sten­giuo­si bū­ti nau­din­gas ko­man­dai ir ne­žiū­riu į as­me­ni­nius ro­dik­lius, – pri­pa­ži­no krep­ši­nin­kas. – Kar­tais ne­si­se­ka pul­ti, ta­da sten­giuo­si gin­tis, ir at­virkš­čiai. Vi­si pa­sie­ki­mai po tru­pu­tį su­si­de­da. Daug me­tų pra­leis­ta krep­ši­ny­je, tad ma­nęs po tru­pu­tį yra vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se.“

Šį se­zo­ną puo­lė­jas yra nau­din­giau­sias „Sky­cop“žai­dė­jas.

Jau­ni­mo iki 20 me­tų ka­te­go­ri­jo­je pir­ma­vo Gy­tis Ma­siu­lis (653) ir Ga­bi­ja Meš­ko­ny­tė (412), iki 18 me­tų – Dei­vi­das Sir­vy­dis (874) ir Ga­bi­ja Šegž­dai­tė (490), iki 16 me­tų – Ąžuo­las Tu­be­lis (823) ir Aud­ro­nė Zda­ne­vi­čiū­tė (548).

Me­tų lau­re­atai bus ap­do­va­no­ti gruo­džio 2-ąją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.