HYUNDAI SE NUWE CRETA

Nam Wheels - - Front Page -

Die Kore­ane moet Kanada en die Vereenigte State van Amerika be­dank vir die ab­soluut fenom­e­nale groei van Hyundai as ‘n mo­torver­vaardi­ger.

Dit was in die sewentiger jare toe die eerste mo­tor van die maatskappy, die Hyundai Pony, in No­ordAmerika bek­endges­tel is.

Die Pony was van aan­vang aan hoogs suk­sesvol in die mo­torseg­ment wat as die “in­treemark” bek­end is.

Dit was eers heel­wat later wat die blitsverkop­ers, die Hyundai Ac­cent en Elantra, hier in suider-afrika hulle de­buut gemaak het.

Die baie be­troubare Getz luikrug vo­er­tuie en Tuc­son nutsvo­er­tuig-mod­elle het die naam en rep­utasie van Hyundai hier by ons stewig geves­tig. Dit was aange­help deur die plaaslike na­sorg-di­ens van die nuwe maatskappy en sy han­de­laars... wat uit die hoog­ste rakke was.

Verder het die maatskappy sy pro­dukte se waar­borg vir langer as enige an­der mededinger ver­leng en het die mo­tor­pub­liek en die kop­ers dit as 'n daad van vertroue er­vaar.

Danksy goeie verkope in die VSA dra twee mod­elle Amerikanse name wat aan stede be­hoort: die Tuc­son en die Santa Fé.

Dit is waarskyn­lik Hyundai se suk­sessto­rie in Europa wat die nuwel­ing die naam Creta laat kry het.

Grieke- land en Kreata is natu­ur­lik deel van die EU (die Europese Unie) en 'n be­lan­grike teiken­mark vir Hyundai. (Maar ook buite die EU; in Rus­land is Hyundai die tweede beste verkoper ná die in­heemse Lada).

Tot sover die agter­grond.

Al ons jo­er­nal­iste het 'n heel­wat kleiner vo­er­tuig as die nuwe Tuc­son ver­wag; die Creta is nie veel keiner as die Tuc­son nie.

Som­mige het ook ge­glo dat die nuwe Creta verkope van Hyundai se derde­gen­erasie Tuc­sons gaan on­dermyn. Dit is egter nie die geval nie want daar is plek vir beide!

Dit is die kon­ser­watiewe ( mag ' n mens die wo­ord “gesofisti­keerd” ge­bruik?) wat beslis verby al die glin­ster- sterre en ul­tra­mod­erne on­twerpe van Creta mededingers in die groeiende sport­nutsmark gaan kyk. Hyundai se splin­ter­nuwe Creta lyk skaflik en bonkig; boonop maak die teg­niese toerust­ing wat stan­daard is hi­erdie nuwe vo­er­tuig bekostig­baar as pryse met sy mededingers verge­lyk word.

Dit sluit in luukse dinge soos 'n raakskerm, kleurtrukam­era en selfs volle satel­liet-nav­i­gasie.

In Kala­hari- taal; hy is klaarge­maakte mouter!

Die hart van die Creta is óf 'n 1,6 liter petrol-en­jin wat tot 90kw teen 6,300opm on­twikkel en so veel as 150Nm teen 4,850opm beskik­baar stel.

Die an­der keuse is ‘n 1,6L turbo- diesel wat 94kw teen 4,000opm on­twikkel en so veel as 260Nm teen 2,750opm kan beskik­baar maak. Is u dalk ef­fens in die war oor hi­erdie gegewens oor wringkrag?

As 'n gro­terige kar­avaan of boot gesleep gaan word, is die tur­bod­iesel beslis die beter keuse!

Creta se krag word na die voor­wiele oorge­dra deur ó f ' n ses­gang han­dratkas óf 'n ses­gang out­omatiese ratkas.

Die tur­bod­iesel model is slegs met ' n out­omatiese ratkas beskik­baar.

Hyundai maak aanspraak op gemid­delde brand­stofver­bruik van 7,9l/100 km op die petrol­weer­gawe en 7,4l/100km vir die diesel.

Ve­ral laas­te­noemde syfer klink baie re­al­isties. Met 'n 55L brand­stoftenk kan 'n reik­wydte van 700km op die oop pad ver­wag word. Die Creta se rit is stewig gemaak deur Mcpher­son sus­pen­sie aan ' n I- balk voor te kop­pel en bring die gedagte van 'n “nor­male” voor-as te vore.

Die wiele is 16- duim en help om die rit op slegte paaie, in samew­erk­ing met die goeie sus­pen­sie, glad te maak.

Op hi­erdie punt van die berig is dit wens­lik om 'n verge­lyk­ing met Tuc­son te maak...

Ons dink dat die swaarder ouboet miskien meer in sy el­e­ment is as die pad regtig sleg raak.

Byge­sê , met die bek­end­stelling van die Tuc­son was ons vas daar­van oor­tuig dat die vo­er­tuig in sy klas die toon aangee op growwe paaie. Grond­vry­hoogte is 19 cm; dus 'n ideale grond­pad-en mid­del­man­ryer. Creta se spaar­wiel is 'n vol­g­rootte al­looi­wiel.

Pryse van die Creta-reeks word laag gehou om­dat die die vo­er­tuie in die Indiese aan­leg van Hyundai gebou word.

Die Creta in­treemodel met han­drat kos N$ 329,900, die out­omatiese petrolmodel N$ 349,900 en die top­model tur­bod­iesel, wat ons keuse is, N$379,900.

Die goeie nuus is dat al die Creta's on­der 'n vyf-jaar en 150,000 waar­borg gedek is en 'n di­en­s­plan vir vyf jaar of 90,000km beteken dat daar geen on­aan­ge­name rekeninge oor die pad sal kom nie!

Hoe sê hulle? Ge­niet die kom­mer­lose reis!

“...'n Ideale grond­pad- en mid­del­man­ryer.”

Dr Hans Heese Hyundai Au­to­mo­tive S.A. Text Images

en ef­fens kleiner as ‘n Tuc­son - ons kyk na die nuwe Hyundai SNV... Goed­kop­erF

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.