WIKKEN & WE­GEN v

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ik heb eens een Ja­pans fa­bel­tje ge­le­zen over een rond­rei­zend volk dat al­tijd te­gen de wind in loopt. Voor­over­ge­bo­gen ploe­tert de he­le stam zich dag in dag uit door een har­de, ij­zi­ge wind. Nie­mand weet waar de zwa­re reis hen brengt. Ik beeld me in dat het le­ven van een tech­neut bij Por­sche net zo zwaar is. El­ke dag schui­felt de tech­neut voetje voor voetje in de rich­ting van de per­fec­tie. Hij komt steeds dich­ter­bij, maar weet niet of hij het ooit zal ha­len. De har­de te­gen­wind in het ver­haal staat sym­bool voor de klach­ten­stroom van Por­sche-lief­heb­bers die niet van ver­an­de­ring hou­den. Ge­luk­kig maakt de Por­sche­tech­neut deel uit van een krach­tig en door­zet­tend volk. De Por­sche 911 Tur­bo is een uit­mun­ten­de au­to die zijn dy­na­mi­sche kwa­li­tei­ten moei­te­loos com­bi­neert met een ri­an­te por­tie ge­bruiks­ge­mak en com­fort. Hij is zo prak­tisch dat ik hem echt voor da­ge­lijks ge­bruik zou kun­nen in­zet­ten – af­ge­wis­seld met uit­stap­jes naar het cir­cuit. Nuch­ter ge­zien maakt dat de 911 Tur­bo de ide­a­le sport­wa­gen, maar toch twij­fel ik. Een sport­wa­gen moet ook hoof­den la­ten draai­en en smartpho­nes te­voor­schijn la­ten to­ve­ren. Dat doet de Por­sche niet, want het is 'maar' een 911. De Au­di R8 met V10mo­tor doet het een beet­je – al is het geen Lam­borg­hi­ni Hur­acán of een McLa­ren 570S (el­ders in de­ze uit­ga­ve). Een sport­wa­gen moet op­val­len met wil­de vor­men en vleu­gel­deu­ren, maar de Por­sche en de Au­di zijn van de bui­ten­kant een beet­je saai. Kort­om, van mij hoe­ven niet al­le tech­neu­ten braaf te­gen de wind in te lo­pen, er mag ook een aan­tal dron­ken in het zwem­bad sprin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.