Juup juup juup

Auto Review - - LIFESTYLE -

Ju­pil­le-sur-Meu­se is een wei­nig span­nend dorp tus­sen Maas­tricht en Luik. Toch wordt er een we­reld­be­roemd bier ge­brou­wen: Ju­pi­ler. De naam Ju­pi­ler werd pre­cies 50 jaar ge­le­den be­dacht. Een span­nend ver­haal is het niet: ach­ter de naam van het dorp werd de let­ter ‘r’ ge­plakt, er werd een 'l' ge­schrapt en dat was het. Zou een Bel­gi­sche va­ri­ant van Ster­ling Coo­per, het re­cla­me­bu­reau uit de se­rie MadMen, dit des­tijds be­dacht heb­ben? Al ro­kend en Ju­pi­ler drin­kend? On­ge­twij­feld gaat het in Bel­gië net zo­als in Ne­der­land: voor het EK wor­den mas­saal krat­ten bier in­ge­sla­gen. Voet­bal kij­ken is nu een­maal net wat leu­ker als je er iets te drin­ken bij hebt. Hoe meer je drinkt, des te gro­ter je ver­stand van voet­bal wordt. Vreemd is dat toch. Als we de Bel­gen aan­moe­di­gen, drin­ken we er Bel­gisch bier bij en roe­pen we in ge­pas­te dron­ken­schap: juup juup juup!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.