You're on das­h­cam!

Auto Review - - LIFESTYLE -

Met de Re­co Clas­sic Car Cam van AS­US kun je al je ge­re­den ki­lo­me­ters haar­scherp vast­leg­gen in Full HD 1080p. Dat is niet al­leen han­dig als je je ei­gen ver­sie van Ont­dek­je­plek­je bij el­kaar wilt knip­pen en plak­ken, ook bij een mo­ge­lijk on­ge­luk kan het goed uit­ko­men. De beel­den zijn al­tijd scherp, ook in om­ge­vin­gen met een hoog con­trast, zo­als in tun­nels en bij fel zon­licht. De ca­me­ra heeft een groot­hoek­lens van 140 gra­den, zo­dat ook de om­ge­ving naast de rij­baan wordt vast­ge­legd. Een in­ge­bouw­de G-sen­sor ac­ti­veert een nood­op­na­me­func­tie in ge­val van een on­ge­luk. Daar­bij wor­den de laat­ste op­na­mes in een apart be­stand op­ge­sla­gen en ver­gren­deld. Ver­der heeft de ca­me­ra waar­schu­wings­sys­te­men bij een drei­gen­de fron­ta­le bot­sing en en het over­schrij­den van de rij­strook zon­der dat je je knip­per­licht ge­bruikt. De das­h­cam van As­us waar­schuwt ook als je har­der rijdt dan de heer­sen­de snel­heids­li­miet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.