SOLLICITEREN

Auto Review - - REPORTAGE -

Het CBR zoekt 60 nieu­we exa­mi­na­to­ren voor ver­schil­len­de re­gio’s in het he­le land. Het CBR vraagt mi­ni­maal een ha­vo-di­plo­ma of een vier­ja­ri­ge mboop­lei­ding, dat je mi­ni­maal tien jaar in het be­zit bent van rij­be­wijs B en er­va­ring als au­to­mo­bi­list hebt, en dat je so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den hebt. Bo­ven­dien moet je het leuk vin­den om met jon­ge­ren te wer­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie op:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.