WIKKEN & WE­GEN v

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Wie een Au­di rijdt, heeft vast al eens ge­hoord dat de ver­schil­len­de mo­del­len zo veel op el­kaar lij­ken. Een A4 se­dan is mak­ke­lijk te ver­war­ren met de gro­te A8, om­dat ze vol­gens de­zelf­de de­sign­prin­ci­pes ge­te­kend zijn. Noem het saai, maar het werkt blijk­baar wel, want Mer­ce­des is er in­mid­dels ook mee be­gon­nen. Laatst nog stond voor mijn deur een S-klas­se, maar dat had ik pas la­ter door. Ik moest eerst goed kij­ken om hem te kun­nen on­der­schei­den van een C- of een E-klas­se. Voor het meest ori­gi­ne­le ont­werp kan ik bei­de au­to's be­ter links la­ten lig­gen. De S8 plus scoort op een aan­tal voor mij be­lang­rij­ke on­der­de­len net wat be­ter dan de Mer­ce­des. Neem bij­voor­beeld zijn mo­tor, die vak­kun­dig werd voor­zien van ex­tra ver­mo­gen. De S8 plus is ex­treem snel, maar ook nog steeds een heer­lij­ke reis­au­to die ui­terst com­for­ta­bel zijn ki­lo­me­ters maakt. Wat mij be­treft is dat laat­ste es­sen­ti­eel, want het blijft uit­ein­de­lijk een luxe se­dan. Bo­ven­dien krijg je een com­ple­te­re uit­rus­ting voor min­der geld en dat is al­tijd mooi mee­ge­no­men.

Het in­te­ri­eur van de S-klas­se is ele­gant vorm­ge­ge­ven. De twee gro­te scher­men sprin­gen di­rect in het oog. Een S 63 met een lan­ge wiel­ba­sis biedt veel ruim­te en com­fort. De Mer­ce­des heeft een rij­ke vei­lig­heids­uit­rus­ting, maar do­de­hoek­waar­schu­wing en spoor­as­sis­tent kos­ten ex­tra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.