HEEN EN VEER

Auto Review - - BELEVING -

Met de au­to naar Lon­den is he­le­maal niet zo raar wan­neer je de veer­dien­sten van DFDS Sea­ways tus­sen het Fran­se Duin­ker­ken en Dover ge­bruikt. De re­la­tief com­pac­te ha­ven van Duin­ker­ken zorgt voor een goe­de door­stroom van het ver­keer en de tijd op de boot geeft even rust tij­dens de rit. Wan­neer je de ha­ven van Dover met de au­to ver­laat, hoef je niet ver te rij­den om op ge­wel­di­ge rij­we­gen uit te ko­men. De avan En­ge­land zien. Door met de au­to naar Lon­den te rei­zen, geef je je­zelf de mo­ge­lijk­heid om uit­stap­jes te ma­ken naar de prach­ti­ge ge­bie­den rond­om de hoofd­stad. De ho­tels even bui­ten de druk­te zijn heel be­taal­baar, bie­den veel par­keer­ruim­te en zijn dank­zij het per­fec­te me­tro­net­werk goed aan­ge­slo­ten op de gon­zen­de bin­nen­stad van een van de span­nend­ste hoofd­ste­den van Eu­ro­pa. En dat links rij­den, daar ben je zo aan ge­wend (ie­der­een doet het). Kijk voor meer in­for­ma­tie, tij­den en prij­zen op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.