De Gro­te on­vrien­de­lij­ke neus

Auto Review - - Nieuws -

Als je 116.715 eu­ro of meer be­taalt voor een Ma­se­r­a­ti Qu­at­tro­por­te, dan wil je wel een ac­tu­e­le au­to ont­van­gen. Hij moet op z’n minst over­weg kun­nen met je iPho­ne of Android-smartphone. En hij moet ge­spierd vorm­ge­ge­ven zijn naar de laat­ste mo­de, zo­dat BMW-rij­ders hem res­pect to­nen op de lin­ker­baan. En hoe meer nieu­we tech­ni­sche snuf­jes, hoe be­ter. Om aan die ei­sen te vol­doen heeft Ma­se­r­a­ti een klei­ne fa­ce­lift in het le­ven ge­roe­pen. De Qu­at­tro­por­te heeft een nieuw 8,4-inch tou­chs­creen waar­op je kunt Android Au­to’en en Ap­ple Carplay’en. Er is ook een nieuw pak­ket met vei­lig­heids­sys­te­men le­ver­baar, met een rij­baan­as­sis­tent, een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem en adap­tie­ve crui­se con­trol. Dit pak­ket is uit te brei­den met een 360 gra­den-ca­me­ra. Aan de bui­ten­kant zien we nieu­we bum­pers met mat­zwar­te ac­cen­ten. De gril­le is spit­ser, im­po­san­ter en on­vrien­de­lij­ker. Achter de ver­ti­ca­le chroo­m­ele­men­ten is een elek­trisch be­dien­de gril­le-af­slui­ter ge­plaatst. De­ze klep re­gelt hoe­veel lucht er tot de ra­di­a­teur wordt toe­ge­la­ten, zo­dat de mo­tor snel op be­drijf­s­tem­pe­ra­tuur komt en hij op­ti­maal wordt ge­koeld. Een an­der voor­deel van de klep is dat hij sa­men met de her­zie­ne bum­pers, de dif­fu­ser en de vlak­ke bo­dem zorgt voor een la­ge­re lucht­weer­stand (-10%). De ver­nieuw­de Qu­at­tro­por­te is le­ver­baar in twee uit­voe­rin­gen: GranLus­so en GranSport. Lus­so staat voor com­fort en Sport staat voor – je raadt het al – spor­tief. De GranLus­so is zo­wel van de bin­nen- als van de bui­ten­kant chi­quer en meer in­ge­to­gen. De GranSport heeft nieu­we sport­stoe­len en staat stan­daard op 21-inch licht­me­taal (GranLus­so: 20 inch). Wat de aan­drij­ving be­treft laat Ma­se­r­a­ti al­les bij het ou­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.