Trans­fa­g­a­ra­san

(Roe­me­nië)

Auto Review - - Puzzstar Puzzel -

Of Roe­me­nië een in­te­res­san­te va­kan­tie­be­stem­ming is? Nou, wel de­ge­lijk. En al he­le­maal als je van au­to­rij­den houdt. Cen­traal in Roe­me­nië ligt na­me­lijk een berg­pas die door Je­re­my Clark­son ooit werd be­stem­peld als de mooi­ste weg in­the­world: de Trans­fa­g­a­ra­san. Ver­moe­de­lijk is dit het mooi­ste ge­schenk dat dic­ta­tor Ni­co­lae Ceau­se­s­cu de we­reld heeft na­ge­la­ten. Bij het aan­bre­ken van de ja­ren ze­ven­tig was hij doods­bang dat Roe­me­nië in na­vol­ging van Ts­je­cho-Slo­wa­kije bin­nen­ge­val­len zou wor­den door de Sov­jets. Daar­om wil­de hij zo snel mo­ge­lijk een weg door het Fa­g­a­ras-ge­berg­te la­ten aan­leg­gen, zo­dat het Roe­meen­se le­ger spoe­dig naar de grens kon op­ruk­ken. Maar liefst 6000 ton dy­na­miet was er no­dig om de berg­flan­ken op de aan­leg van de weg voor te be­rei­den. Voor­dat de Trans­fa­g­a­ra­san in 1974 in ge­bruik werd ge­no­men, wa­ren veer­tig mi­li­tai­ren bij de aan­leg om het le­ven ge­ko­men. Van een in­va­sie door de Sov­jets is het nooit ge­ko­men ...

Maar dat neemt niet weg dat de Trans­fa­g­a­ra­san een adem­be­ne­men­de weg van goe­de kwa­li­teit is, die zich met mooie door­draai­en­de boch­ten naar de over­steek op 2034 me­ter hoog­te kron­kelt. Je ziet de berg­pas al in de ver­te lig­gen, maar je bent nog wel even aan het stu­ren voor­dat je het hoog­ste punt be­reikt hebt. Ver­ge­le­ken met bij­voor­beeld de Stel­vio-pas, is de rust op de Trans­fa­g­a­ra­san een ver­a­de­ming. En mocht je toch achter een tra­ge cam­per of be­stel­bus te­recht ko­men, dan is er vol­doen­de ge­le­gen­heid om vei­lig in te ha­len. Je zou ver­wach­ten dat de Trans­fa­g­a­ra­san door Clarksons aan­prij­zin­gen als the­best road…in­the­world is ver­an­derd in een be­de­vaarts­oord voor au­to- en mo­tor­lief­heb­bers. Je krijgt eer­der de in­druk dat je de eni­ge bent die de TopGe­ar­spe­ci­al heeft ge­zien. Igor Stuif­zand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.