75 jaar Jeep

“Ik wil een Jeep”, hoor je men­sen vaak zeg­gen. Wat ze be­doe­len, is dat ze een ter­rein­wa­gen of suv-ach­ti­ge au­to wil­len heb­ben. Me­nig ei­ge­naar van een Su­zu­ki Jim­ny, een Dai­hat­su Fe­ro­za of een Toyo­ta Land Crui­ser zal wel eens ge­hoord heb­ben wat een leuk ‘dji

Auto Review - - Rij-impressie Jeep Grand Cherokee 6.4 Hemi V8 Srt -

Na 75 jaar is in de hui­di­ge Wrangler nog over­dui­de­lijk het ont­werp van de eer­ste Jeep uit 1941 te her­ken­nen. De Jeeps die in de Twee­de We­reld­oor­log door Eu­ro­pa re­den, maak­ten het merk op slag le­gen­da­risch. Het gaat om de Wil­lys MB, die bij Wil­lys-Over­land in Ohio werd ge­bouwd. Om de gro­te vraag in de oor­log aan te kun­nen, kreeg ook Ford een li­cen­tie om de­ze au­to’s te gaan bou­wen. Hoe de naam Jeep ont­stond, is een mys­te­ri­eus ver­haal. De leuk­ste ver­kla­ring is dat een strip­fi­guur aan de ba­sis stond van de naam. In de ja­ren veer­tig wa­ren de strips van Popeye erg po­pu­lair. Daar­in kwam het per­so­na­ge Eu­ge­ne the Jeep voor. Het was een vier­be­nig dier­tje uit het oer­woud met ma­gi­sche krach­ten, dat de meest on­mo­ge­lij­ke din­gen toch tot een goed ein­de bracht. De ter­rein­ca­pa­ci­tei­ten van de Wil­lys MB maak­ten zo­veel in­druk op de sol­da­ten en ge­ne­raals, dat ze de au­to as­so­ci­eer­den met Eu­ge­ne the Jeep.

Na de Wil­lys MB bouw­de Jeep nog tal van be­roem­de mo­del­len. De CJ-5 die in 1954 ver­scheen, bleef liefst 29 jaar in pro­duc­tie. De au­to was net zo een­vou­dig als de Wil­lys MB: je moest het doen zon­der vast dak of por­tie­ren. Als luxe op­tie werd nog wel stuur­be­krach­ti­ging aan­ge­bo­den.

In 1987 kreeg de oer-Jeep een mo­dern jas­je: toen ver­scheen de Wrangler mét por­tie­ren. Hij had een luxer in­te­ri­eur, dat was af­ge­leid van de Che­ro­kee. De Wrangler kreeg een com­for­ta­be­ler on­der­stel en zui­ni­ge mo­to­ren, zo­dat hij ook als da­ge­lijk­se au­to te ge­brui­ken was.

De enor­me Wagoneer wordt ge­zien als voor­lo­per van de luxe suv. Toen hij in 1963 ver­scheen, was hij erg mo­dern. Hij had een on­af­han­ke­lij­ke wiel­op­han­ging en de mo­to­ren wa­ren voor­zien van een bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as. De Wagoneer bleef ook al zo lang in pro­duc­tie: hij liep tot 1991 van de band.

De Che­ro­kee, die in 1984 op de markt kwam, werd in Ame­ri­ka een maatje te klein be­von­den. Eu­ro­pa liep wel warm voor de­ze au­to, voor­al in com­bi­na­tie met de 82 pk ster­ke tur­bo­die­sel­mo­tor die van Renault werd ge­leend. In Ame­ri­ka was de zes­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor met 193 pk het meest po­pu­lair. Jeep is vast­hou­dend met z’n mo­del­na­men, want de Che­ro­kee staat tot op de dag van van­daag in de prijs­lijst.

Dat­zelf­de geldt voor de Grand Che­ro­kee, die ook al weer 23 jaar be­staat. Dit is de meest luxe Jeep die je je kunt wen­sen. We­der­om was Jeep z’n tijd voor­uit: de Duit­se mer­ken kwa­men pas 10 jaar na de eer­ste Grand Che­ro­kee met een luxe suv op de markt. De Eu­ro­pe­se Grand Che­ro­kee loopt bij Mag­na-Steyr in Oos­ten­rijk van de band en is hier van­af het be­gin ook met die­sel­mo­to­ren le­ver­baar ge­weest. Als je theA­me­ri­can­way wilt gaan, be­stel je ‘m na­tuur­lijk ge­woon met een dik­ke HEMI V8-mo­tor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.