Het laat­ste nieuws uit de au­to­we­reld

Auto Review - - Inhoud -

De eer­ste ge­ne­ra­tie van de Ford Ka (1997) was leuk en ori­gi­neel. Bij de Ka die nu nog in de show­room staat, pak­te Ford de za­ken an­ders aan. Hij ver­scheen in 2008 en was veel min­der leuk dan de eer­ste Ka. Saai­er kon niet, dach­ten we. En toen za­gen we de foto's van de nieu­we Ka+. Hij is gro­ter ge­groeid en deelt geen com­po­nen­ten meer met de Fi­at 500. Ei­gen­lijk is het een poor­man's Fie­sta ge­wor­den. De Ka+ is dan ook geen pro­duct dat in Eu­ro­pa of Ame­ri­ka is be­dacht. Het denk­werk ge­beur­de in Zuid-Ame­ri­ka, waar­na de au­to in In­dia van de band rolt. Zo'n truc past Ford ook toe met de on­for­tuin­lij­ke EcoSport. Of dit slim is? We hou­den ons hart vast. Ge­luk­kig wordt de Eu­ro­pe­se Ka+ wat op­ge­ka­le­fa­terd: het stuur is van leer, de stoe­len zit­ten be­ter en de kunst­stof­fen zijn hoog­waar­di­ger. Al is het ge­heel wer­ke­lijk slaap­ver­wek­kend grijs en moe­ten we het nog steeds doen met een mi­niem na­vi­ga­tie­scherm­pje diep in het dash­board. Het is de la­ge ba­sis­prijs waar­mee de Ka+ ko­pers moet lok­ken, hij kost 12.995 eu­ro. De 1,2-li­ter vier­ci­lin­der le­vert 70 of 85 pk. De hoofd- en been­ruim­te ach­ter­in zou zo ri­ant zijn dat je er vijf per­so­nen in de­ze Ford moe­ten pas­sen. De Ka+ heeft dan ook vier por­tie­ren en deelt zijn on­der­stel met de Fie­sta. Hij is 3 cen­ti­me­ter kor­ter, maar ook 3 cen­ti­me­ter ho­ger. Ford be­looft 21 op­berg­vak­ken voor spul­len. In ok­to­ber komt de Ka+ op de markt, iets la­ter volgt ook de gloed­nieu­we Fie­sta. Ho­pe­lijk zet Ford zijn nuch­ter­heid dan weer over­boord en pre­sen­teert het een gloed­vol­le B-seg­men­ter. Als dat zo is, kun­nen we ook wel met de nuch­te­re Ka+ le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.