Een cabriolet voor vier per­so­nen

Au­to's zijn net meu­bels: hoe mooi­er ze er­uit­zien, des te on­prak­ti­scher ze zijn. Bij ca­bri­o­lets krij­gen ont­wer­pers veel vrij­heid om hun dro­men waar te ma­ken, maar hoe krijg je een com­pleet ge­zin in zo'n on­prak­ti­sche au­to?

Auto Review - - Inhoud - Tekst: Jaap Pe­ters

Ie­der­een zal de ma­gie van ca­bri­o­rij­den wel eens heb­ben er­va­ren. Zon, kap er­af en gaan. Hoe doe je dat als je met vier per­so­nen wilt rei­zen? Er zijn zo­veel open au­to's waar­in al­leen een be­stuur­der en bij­rij­der pas­sen. Die ge­schikt­heid voor vier per­so­nen werd het uit­gangs­punt in on­ze zoek­tocht naar ca­bri­o­lets. Geld speelt geen rol: de vier­deurs ca­brio mag met ons on­ein­di­ge bud­get van de­ze maand 1000, 10.000 of zelfs 100.000 eu­ro kos­ten.

Je ziet ei­gen­lijk zel­den vier per­so­nen in een cabriolet, ter­wijl het beeld ons zo ro­man­tisch lijkt. We den­ken te­rug aan de strips van Jan, Jans en de kin­de­ren. Het he­le ge­zin – Jan, Jans, Kar­lijn en Catootje – ging mee in de ro­de MG TD. Soms ont­bra­ken zelfs de Ro­de Ka­ter en tec­kel Lotje niet. Een der­ge­lij­ke MG stond niet op Markt­plaats.nl toen we aan het zoe­ken sloe­gen, maar er zijn ge­noeg al­ter­na­tie­ven.

Zoe­Ken

Het aan­bod van vier­per­soons ca­brio's schom­melt zo rond de 3000. Wel staan er veel de­zelf­de mo­del­len in de lijst die Markt­plaats.nl ons voor­scho­telt. Zo lijkt het als­of ie­der­een zijn Fi­at 500C van de hand doet. Ook de obli­ga­te mid­den­klas­sers zijn goed ver­te­gen­woor­digd: wie op zoek is naar een be­taal­ba­re Peu­ge­ot 307 of 308 CC, Renault Mé­ga­ne Ca­brio of Opel Astra Ca­brio, vindt vast snel iets van zijn ga­ding.

We be­gon­nen on­ze zoek­tocht met het idee dat we au­to's wil­den se­lec­te­ren waar je ge­mak­ke­lijk met vier per­so­nen in past. Maar zo­als dat gaat als je naar au­to's op zoek bent: je ziet heel leu­ke au­to's die in the­o­rie vier men­sen kun­nen her­ber­gen, maar in de prak­tijk ach­ter­in al­leen plaats bie­den aan kleu­ters. Ons idee van prak­tisch ge­mak ver­dween naar de ach­ter­grond. Schoon­heid en ori­gi­na­li­teit won­nen het in ons lijst­je van ruim­te. We praat­ten on­ze switch goed met het idee dat nie­mand het erg vindt om krap te zit­ten in een oog­ver­blin­den­de cabriolet.

De ViJf

Het was be­paald niet ver­ve­lend om ons door het aan­bod van 3000 ca­bri­o­lets te wer­ken. Re­gel­ma­tig stoot­ten we oer­kre­ten uit bij het zien van al het fraais. De vijf ge­se­lec­teer­de au­to's zijn voor­al klas­sie­kers, geen nieu­we au­to's. Hoe kun je een door Pin­in­fa­ri­na ge­te­ken­de cabriolet van Peu­ge­ot over het hoofd zien? Een open Mer­ce­des mag ook niet ont­bre­ken, we wer­den ver­liefd op een SL uit 1979. Geen ca­bri­o­lijst is com­pleet zon­der iets Ame­ri­kaans, dus ont­breekt een open Ford Mustang van de eer­ste ge­ne­ra­tie niet in de top­vijf. Met de merk­waar­di­ge Me­ga Tjaf­fer en de Saab 900 Ca­brio ko­men we in de ja­ren ne­gen­tig te­recht, de­ze twee au­to's ma­ken on­ze lijst com­pleet. We wa­ter­tand­den nog bij een Ja­gu­ar XJS en twij­fel­den over een Mi­ni Coo­per Ca­brio, maar zij haal­den het niet. Als we de lijst een week la­ter had­den ge­maakt, had hij er ech­ter weer heel an­ders uit­ge­zien …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.