Soft­wa­re-up­da­te Volkswagen

Auto Review - - Inhoud -

Lap­top aan­slui­ten, nieu­we soft­wa­re in­stal­le­ren. Met een up­da­te van het mo­torm­a­na­ge­ment­sys­teem moet al­les weer ro­zen­geur en ma­ne­schijn zijn. Het was een veel­be­spro­ken af­fai­re in 2015, die zelfs leid­de tot het Woord van het Jaar: sjoe­mel­soft­wa­re. Volkswagen werd er­van be­ticht mo­tor­soft­wa­re in zijn au­to's te ge­brui­ken, waar­mee de emis­sie­waar­den ge­ma­ni­pu­leerd wer­den. In een test­si­tu­a­tie – en al­leen dan – draai­de de com­pu­ter een an­der pro­gram­ma dan in de da­ge­lijk­se prak­tijk, zo­dat tij­dens de test la­ge­re emis­sie­waar­den ge­no­teerd wer­den. Hoe le­gaal de ac­tie van Volkswagen was, is nog steeds on­der­deel van een hoop ju­ri­disch ge­steg­gel, maar dat het op zijn zachtst ge­zegd niet he­le­maal net­jes was, daar zijn wij het wel over eens. Dat de van­we­ge zijn la­ge ver­bruik zo po­pu­lai­re TDI-mo­tor van het ty­pe EA 189 in de prak­tijk meer stik­stof (NOx) uit­stoot­te is op zich­zelf ech­ter geen won­der. De Eu­ro­pe­se rol­len­bank­tests ko­men tot the­o­re­ti­sche waar­den die in de prak­tijk door geen en­ke­le au­to ge­haald kun­nen wor­den. Dat geldt voor de CO2- en de NOX-uit­stoot, maar ook voor het ver­bruik. Dat mer­ken we al ja­ren op bij el­ke prak­tijk­test die we doen: het EU-ver­bruik valt in de prak­tijk niet te ha­len. Het is als­of je Sven Kra­mer een top­tijd op een over­dek­te hoog­land­baan laat rij­den en hem ver­vol­gens op zijn don­der geeft dat hij die tijd niet op het op­ge­spo­ten na­tuur­ijs­baan­tje van Haaks­ber­gen kan eve­na­ren.

Na­dat de­ze Volkswagen-kwes­tie aan het licht kwam, ruim­den top­man­nen het veld en zwoeg­den de mo­to­ren­ont­wik­ke­laars en ITspe­ci­a­lis­ten maan­den­lang om een op­los­sing te vin­den. Het duur­de even voor­dat de au­to­ri­tei­ten hun goed­keu­ring ver­leen­den aan de ge­pre­sen­teer­de soft­wa­re-up­da­te. In­mid­dels ko­men er steeds meer voor ons land re­le­van­te up­da­tes be­schik­baar, waar­door er in­mid­dels zo’n 10.000 Ne­der­land­se klan­ten zijn ge­vraagd om naar de werk­plaats te ko­men. Tot de in­mid­dels vrij­ge­ge­ven up­da­tes be­hoort ook die voor de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie Volkswagen Pas­sat met de 140 pk ster­ke TDI-mo­tor. Ei­ge­na­ren en za­ke­lij­ke ge­brui­kers krij­gen een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.