Mer­ce­des SLC

De fa­ce­lift van de Mer­ce­des SLK werd aan­ge­gre­pen om zijn naam te ver­an­de­ren. Van­af nu heet hij SLC. Ook op mo­to­risch ge­bied ver­an­der­de het een en an­der, maar het ui­ter­lijk bleef vrij­wel het­zelf­de.

Auto Review - - Inhoud - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Jaap Pe­ters

Een beet­je jam­mer is het wel dat de naam SLK ver­dwijnt. Voor­uit, hij had 20 jaar ge­le­den een lul­li­ge start om­dat de eer­ste ge­ne­ra­tie als da­mes­kap­pers­au­to werd ge­zien, maar el­ke nieu­we SLK ging er be­ter uit­zien. Voor­al de hui­di­ge SLK, die sinds 2011 op de markt is, maakt zijn naam waar. SLK is niet zo­maar een af­kor­ting: het staat voor SL Kom­pakt. Een klei­ne SL dus, en dat be­te­kent dat je stijl­vol en in weel­de open kunt rij­den. Snel­heid en dy­na­miek zijn van on­der­ge­schikt be­lang. De SLK was aar­dig op weg om zich een mooie plek tus­sen de le­gen­da­ri­sche mo­del­len van Mer­ce­des te ver­wer­ven. Zon­de dat de naams­ver­an­de­r­in- gen niet aan hem voor­bij­gaan. Zijn nieu­we naam is SLC, om­dat Mer­ce­des de ver­want­schap met de C-klas­se wil be­na­druk­ken. Met de­ze au­to deelt hij veel van zijn tech­niek.

DIA­MANT

De naam is zo’n beet­je de groot­ste ver­an­de­ring bij de fa­ce­lift van de SLC, het ui­ter­lijk werd gro­ten­deels on­ge­moeid ge­la­ten. De dia­mond­gril­le is de groot­ste ver­an­de­ring. Er is een nieuw in­stap­mo­del: de SLC 180. Zijn 1,6-li­ter ben­zi­ne­mo­tor le­vert 156 pk en kan wor­den ge­le­verd in com­bi­na­tie met een hand­bak en een ne­gen­traps au­to­maat. De ba­sis­prijs is 40.995 eu­ro. De bei­de an­de­re mo­del­len zijn al­leen le­ver­baar met een ne­gen­traps au­to­maat. Bo­ven de SLC 180 staat de SLC 200, waar­bij de­zelf­de mo­tor nu zorgt voor 184 pk. Daar­na wordt een reu­zen­stap ge­maakt: de vol­gen­de in de rij is met­een de ul­tra­s­por­tie­ve AMG SLC 43. Maar daar­over la­ter meer.

Voor spor­ti­vi­teit koop je geen SLC, ten­zij je de AMG aan­kruist op het be­stel­for­mu­lier. De an­de­re mo­del­len zijn voor­al com­for­ta­bel. Ver­wacht geen hit­si­ge mo­tor of ron­ken­de uit­laat­pij­pen, de SLC is wel­ge­ma­nierd. Het dak opent en sluit vol­au­to­ma­tisch tot een snel­heid van 40 km/h. Mocht je het koud krij­gen, dan wordt er des­ge­wenst war­me

De ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen zit­ten ‘ m voor­al in de nieu­we gril­le, die is voor­zien van tal­lo­ze nep­dia­man­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.