Te­sla’s wet van de rem­men­de voor­sprong

Auto Review - - ARJAN KROPMAN VOORWOORD -

Voor de­ze uit­ga­ve re­den we een paar da­gen met de Te­sla Mo­del X. Een 2500 ki­lo we­gen­de suv met vleu­gel­deu­ren van 144.600 eu­ro, die in 3,4 se­con­den van 0 naar 100 km/h ac­ce­le­reert. Als rij­den op stroom be­doeld is om het mi­li­eu te ont­zien, is de­ze mas­to­dont op zijn zachtst ge­zegd niet de bes­te op­tie. Zo veel ge­wicht, zo snel la­ten ac­ce­le­re­ren, is niet ef­fi­ci­ënt – op geen en­ke­le wij­ze. En dan die prijs … niet be­paald een be­drag waar­mee Te­sla gro­te groe­pen au­to­rij­ders in de we­reld op het spoor van de goe­de zaak zet. Toch mag ik Te­sla niet al­leen be­kri­ti­se­ren. Elon Musk ef­fen­de met zijn au­to­merk de weg voor elek­tri­sche au­to’s door het con­cept span­nend te ma­ken. Autolief­heb­bers om­ar­men Te­sla, dat merk­ten we tij­dens on­ze rit­ten door de stad. Dat is knap ge­daan van Musk. De vraag is ech­ter wat Musk en Te­sla hier­mee op­schie­ten. De gro­te au­to­mer­ken zijn in al­le stil­te al min­stens zo lang be­zig als Te­sla om elek­tri­sche au­to’s te ont­wik­ke­len. Zij hebben ge­wacht op het mo­ment dat de markt er­om ging vra­gen en ko­men nu lang­zaam met hun eer­ste mo­del­len aan­zet­ten. Die mo­del­len snij­den hout. Je zult de nieu­we Nis­san Le­af niet in 3,4 se­con­den naar 100 km/h zien sprin­ten, maar hij wordt wel voor een veel gro­ter pu­bliek be­reik­baar en re­ken maar op een ac­tie­ra­di­us die niet voor die van een zwa­re Te­sla on­der­doet. Col­le­ga Jaap Peters – die ook de Mo­del X reed – vliegt voor de ko­men­de uit­ga­ve naar Mi­a­mi om daar de nieu­we elek­tri­sche Smart Fort­wo te rij­den. Dat is nu een au­to waar­van mijn hart snel­ler gaat klop­pen. Mer­ce­des maak­te ja­ren ge­le­den al een paar elek­tri­sche A-klas­ses die ik nog steeds als de bes­te elek­tri­sche au­to’s be­schouw waar­in ik ooit heb ge­re­den. En als het er­om gaat de lucht in stads­cen­tra scho­ner te krij­gen, be­staat er waar­schijn­lijk geen au­to die zich be­ter leent voor elek­tri­fi­ca­tie dan de me­ga­com­pac­te Smart. Mijn ver­wach­ting is dat Te­sla de ko­men­de ja­ren voor­bij­ge­streefd gaat wor­den door de elek­tri­sche au­to’s van de gro­te au­to­mer­ken, zo­als de­ze Smart. Te­gen de tijd dat de veel zin­ni­ger Mo­del 3 op de markt komt, zul je zien dat de ver­nieuw­de Volks­wa­gen e-Golf, de Nis­san Le­af, de Opel Am­pe­ra-e en de vol­le­dig elek­tri­sche Hyun­dai Io­niq de taart al hebben ver­deeld.

Mijn ver­wach­ting is dat Te­sla de ko­men­de ja­ren voor­bij­ge­streefd gaat wor­den.

Ar­jan Krop­man akrop­man@fnl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.