Heb je je I.D. bij je?

Auto Review - - NIEUWS ELEKTRISCHE AUTO’S -

Volks­wa­gen stort zich – rij­ke­lijk laat – nu ook vol op de elek­tri­sche au­to. Na ‘die­sel­ga­te’ kan het be­drijf wel weer eens po­si­tief nieuws ge­brui­ken, van­daar dat de nieu­we di­rec­tie ex­tra vaart ach­ter de plan­nen voor e-mo­bi­li­teit heeft ge­zet. Op de beurs van Pa­rijs werd de I.D. ge­pre­sen­teerd; niet zo­maar een proef­bal­lon, maar een eer­ste po­ging om de aan­val op Te­sla in te zet­ten. De I.D. gaat in 2020 in pro­duc­tie en is de eer­ste van een heel nieu­we ge­ne­ra­tie elek­tri­sche au­to’s van Volks­wa­gen. De I.D. staat op het nieu­we MEB-plat­form ( Mo­du­la­rerElek­troBau­k­as­ten), dat spe­ci­aal voor elek­tri­sche au­to’s werd ont­wik­keld. De I.D. komt op één ac­cu 400 tot 600 ki­lo­me­ter ver en krijgt een prijs die op het­zelf­de ni­veau ligt als die van een goed uit­ge­rus­te Golf. Het kan zijn dat de ac­tie­ra­di­us in 2020 ho­ger ligt dan nu aan­ge­ge­ven. Nu Opel met de Am­pe­ra-e al een pro­duc­tie­rij­pe au­to aan­biedt waar­mee je 500 ki­lo­me­ter ver komt, is er in Wolfs­burg werk aan de win­kel om de ac­tie­ra­di­us ver­der te ver­gro­ten. An­ders is de I.D. al ver­ou­derd wan­neer hij nog maar koud in de show­room staat.

KLEI­NER DAN EEN GOLF, RUIMER DAN EEN PASSAT

De af­me­tin­gen van de I.D. zijn mis­schien nog wel in­te­res­san­ter dan zijn aan­drijf­lijn. De au­to is met een leng­te van 4,10 me­ter klei­ner dan een Golf, maar de in­te­ri­eur­ruim­te ligt juist op het ni­veau van een Volks­wa­gen Passat. De wiel­ba­sis is dan ook 13 cen­ti­me­ter gro­ter dan die van de Golf. Die ri­an­te ruim­te is te dan­ken aan een con­struc­tie die doet den­ken aan die van de goodold Ke­ver: de mo­tor is aan de ach­ter­as ge­kop­peld. Het ac­cu­pak­ket be­vindt zich on­der de vloer. De I.D. is niet al­leen met zijn aan­drijf­lijn voor­uit­stre­vend, het is ook het eer­ste stu­die­mo­del van Volks­wa­gen dat ge­heel au­to­noom kan rij­den. Als je het Volks­wa­gen-lo­go op het stuur aan­raakt, ver­dwijnt het au­to­ma­tisch in het dash­board. In 2025 wordt de­ze op­tie voor het eerst aan­ge­bo­den. De con­ser­va­tie­ve au­to­mo­bi­list blijft niets be­spaard, want ook de tra­di­ti­o­ne­le af­stands­be­die­ning is ver­dwe­nen. Ope­nen en slui­ten gaat met je smartpho­ne. En om het voor de di­gi­beet nog el­len­di­ger te ma­ken (en voor de tech­neut in­te­res­san­ter): Volks­wa­gen geeft ie­de­re klant in de toekomst een userID, waar­in voor­keurs­pro­fie­len zijn op­ge­sla­gen. Daar­in wor­den je fa­vo­rie­te in­stel­lin­gen be­waard. Als je het por­tier opent, schuift de stoel in je fijnste po­si­tie, blaast de air­co pre­cies de juis­te hoe­veel­heid ver­fris­sen­de lucht door de au­to en staat je lie­ve­lings­zen­der of -play­list vast op. Te­ge­lijk kun je van­uit je au­to vast in­log­gen op het net­werk van het kan­toor of thuis vast de voor­deur ont­gren­de­len.

AU­DI DOET MEE

Het nieu­we plat­form wordt ui­ter­aard niet al­leen ge­bruikt voor nieu­we Volks­wa­gens. Ook Au­di, Seat en Sko­da gaan er ge­bruik van ma­ken. Volks­wa­gen wil dat al zijn mer­ken kun­nen put­ten uit een gro­te tech­niek-pool met elek­tro­mo­to­ren met ver­schil­len­de ver­mo­gens en ac­cu­pak­ket­ten met uit­een­lo­pen-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.