Freu­de am ga­pen

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

We vrees­den het al een beet­je en toch wa­ren we te­leur­ge­steld toen we de lang­ver­wach­te nieu­we 5-se­rie za­gen. Te­gen be­ter we­ten in hoop­ten we op een Chris Ban­g­le-ach­ti­ge aardschok, zo­als met de ge­durf­de 5-se­rie uit 2003. Maar de nieu­we Fün­fer is ge­woon een voort­zet­ting van zijn voor­gan­ger. Een mooie, maar ‘vei­lig’ vorm­ge­ge­ven au­to. En dus kon­den we een geeuw slechts met moei­te on­der­druk­ken. De 5-se­rie lijkt niet al­leen sterk op zijn voor­gan­ger, maar ook op de 7-se­rie. Zo zien we bij bei­de au­to’s kop­lam­pen die tot aan de gril­le door­lo­pen. Het lijkt als­of ze er­aan vast­ge­plakt zijn. De 5-se­rie heeft stan­daard led-kop­lam­pen. Bin­nen­in, waar ook geen schok­ken­de din­gen ver­an­der­den, is een gro­ter mul­ti­me­dia­scherm aan­ge­bracht. Het kan nu ook als tou­chs­creen ge­bruikt wor­den. Bij de vo­ri­ge 5-se­rie ging de be­die­ning nog uit­slui­tend via iDri­ve. BMW be­looft dat de 5-se­rie weer een ech­te rij­ders­au­to wordt. De au­to kreeg een nieu­we stuur­in­rich­ting (op­ti­o­neel met ach­ter­as­be­stu­ring) en een nieuw on­der­stel. Daar­bij ver­loor de 5-se­rie ook nog eens 100 ki­lo ge­wicht. Op vei­lig­heids­ge­bied heeft BMW ook heel wat Ar­beit ver­richt: de au­to kan nu tot een snel­heid van 210 km/h rij­den zon­der dat de be­stuur­der iets hoeft te doen. Via de af­stand­be­die­ning, die oogt als een smartpho­ne, kun je de au­to zich­zelf la­ten in­par­ke­ren. De 5-se­rie komt eerst als se­dan, la­ter vol­gen de Tou­ring en de GT. In fe­bru­a­ri staat hij bij de dea­ler. Ko­pers hebben dan de keu­ze uit de 530i (252 pk), de 540i (340 pk), de 520d (190 pk) of de 530d (265 pk). De 530i heeft ove­ri­gens ‘ge­woon’ een 2,0-li­ter vier­ci­lin­der on­der de kap. Iets la­ter vol­gen de spaar-BMW’s: de 530 e plug-in hy­bri­de met 252 pk en de 520d Ef­fi­cient Dy­na­mics Edi­ti­on, die in the­o­rie 25,6 ki­lo­me­ter met een li­ter die­sel doet. Als te­gen­wicht komt er ook een span­nen­de ver­sie naar de show­room: de M550i met een 462 pk ster­ke V8. De M550i brengt de 0-100-sprint al in 4 se­con­den tot een goed ein­de. De nieu­we M5 zal het dus ze­ker on­der de vier se­con­den doen. Al met al biedt BMW met de 5-se­rie nog­al wat keu­ze: vier, zes of acht ci­lin­ders, ben­zi­ne of die­sel, ach­ter­wiel­aan­drij­ving of 4WD, hand­bak of au­to­maat. Om de keu­zestress naar een kook­punt te bren­gen, mel­den we dat de Tou­ring op de au­to­beurs van Genè­ve wordt ont­huld en dat de 5 GT in het na­jaar van 2017 ver­schijnt. De M5 ver­wach­ten we niet voor 2018.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.