Ge­stroom­lijnd

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Soms moet je als au­to­merk je koers dur­ven ver­an­de­ren. Land Rover be­sloot het met de Dis­co­ve­ry over een an­de­re boeg te gooi­en. Was de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie nog een vier­kant ter­rein­beest dat met geen mo­ge­lijk­heid van ele­gan­tie be­ticht kon wor­den, de hui­di­ge zou zo­maar weer een fa­vo­riet on­der voet­bal­vrou­wen kun­nen wor­den. Het is een ge­zins-suv, die niet meer uit­straalt dat hij op aar­de is om dwars door kol­ken­de ri­vie­ren en on­ein­di­ge toen­dra’s te trek­ken. De ge­stroom­lijn­de Dis­co­ve­ry heeft zijn naam nu in koei­en­let­ters boven de gril­le staan, zo­dat je hem niet met an­de­re Land Rovers kunt ver­war­ren. Dat is na­me­lijk wel een ri­si­co, want als je snel kijkt, lijkt de Dis­co­ve­ry net een uit de klui­ten ge­was­sen Evo­que of Dis­co­ve­ry Sport. Al­les is wat ge­wo­ner aan de Dis­co­ve­ry. De C-stij­len zijn niet meer kaars­recht, de ka­rak­te­ris­tie­ke vouw in het dak is ver­wor­den tot een mi­niem in­ke­pin­kje. Een deel­ba­re ach­ter­klep is niet meer le­ver­baar. De asym­me­tri­sche ach­ter­kant, waar­bij de ken­te­ken­plaat links van het mid­den zit, is wel ge­heel vol­gens Dis­co­ve­ry-tra­di­tie. Dan de af­me­tin­gen. De Dis­co­ve­ry is ruimer: de wiel­ba­sis groei­de met 4 cen­ti­me­ter. Bo­ven­dien is de twee­de zit­rij naar vo­ren te schui­ven, zo­dat je he­le­maal ach­ter­in op de der­de rij ook vol­doen­de ruim­te hebt. En de Dis­co­ve­ry be­schikt over nog meer prak­ti­sche za­ken. Zo is hij voor­zien van een dub­be­le laad­bo­dem, het on­der­ste ge­deel­te schuift au­to­ma­tisch uit als je de ach­ter­klep opent. Nog al­tijd kun je heel veel spul­len in de Dis­co­ve­ry kwijt: als je de der­de zit­rij ge­bruikt, past er nog al­tijd 258 li­ter in de ba­ga­ge­ruim­te. Dat wordt 1231 li­ter als je de­ze bank op­klapt en zelfs 2500 li­ter als je bei­de ach­ter­ban­ken in de bo­dem laat zak­ken. Ge­luk­kig is de stoer­heid van de ou­de ‘Dis­co’ is niet he­le­maal ver­dwe­nen: je kunt met de nieu­we nog al­tijd door een ri­vier van 90 cen­ti­me­ter diep­te rij­den en hij trekt met ge­mak een aan­han­ger van 3500 ki­lo. Het on­der­stel van de Dis­co­ve­ry is nu van licht­ge­wicht alu­mi­ni­um, waar­door vol­gens Land Rover bij­na 500 ki­lo ge­wicht kon wor­den be­spaard. De rij­ei­gen­schap­pen wer­den daar­door ver­be­terd, ter­wijl het ge­wicht en het ver­bruik kel­der­den. De in­stap­per, de be­ken­de twee­li­ter tur­bo­die­sel met 180 pk, heeft daar­om een voor Dis­co­ve­ry-be­grip­pen zeer laag ver­bruik van 6,0 l/100 km (1 op 16,7). De prijs van de­ze ver­sie be­draagt 74.560 eu­ro. Die­zelf­de mo­tor is er ook met 240 pk (80.160 eu­ro), ter­wijl Land Rover als top­die­sel een zescilinder met 258 pk aan­biedt (96.460 eu­ro). Wie een Dis­co­ve­ry op ben­zi­ne wil, komt uit bij de V6 met 340 pk en be­taalt 116.610 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.