I wan­na be a hip­ster

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

De Nis­san Mi­cra heeft een vreemd ver­le­den. Ooit – in de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig – ver­kocht hij pri­ma. Eind vo­ri­ge eeuw nam de po­pu­la­ri­teit al af. Sinds Nis­san in 2003 in­eens op de de­sign­toer ging en er een merk­waar­di­ge Mi­cra in bol­hoed­vorm ver­scheen, kwam het niet meer goed. Ook niet toen Nis­san als op­vol­ger van de­ze ron­de Mi­cra (ge­ne­ra­tie 3) weer een kleur­loos mo­del in­tro­du­ceer­de (ge­ne­ra­tie 4). Ko­pers wa­ren er nau­we­lijks. Ter ver­ge­lij­king: vo­rig jaar wer­den in Ne­der­land 832 Mi­cra’s ver­kocht, te­gen meer dan 12.000 Re­naults Clio. Een pijn­lijk ver­schil. Voor de nieu­we Mi­cra riep Nis­san dan ook de hulp in van zijn con­cern­ge­noot. Zo wordt de au­to ge­bouwd in de fa­briek waar ook de Clio wordt ge­pro­du­ceerd. Car­los Ghosn, de CEO van Re­nault-Nis­san, kwam per­soon­lijk naar de Nis­san-stand op de au­to­beurs van Pa­rijs om in gloed­vol­le woor­den over de nieu­we Mi­cra te ver­tel­len. De vijf­de ge­ne­ra­tie moet een kop­pen­draai­er wor­den en – ook Ghosn trapt wel eens een open deur in – een van de bes­te au­to’s in zijn klas­se. Het ont­werp werd ver­hipt en be­vat en­ke­le apar­te uit­spat­tin­gen. Zo wordt de bum­per in twee­ën gedeeld door een enor­me gril­le. Boven de ook al erg gro­te kop­lam­pen zijn vou­wen in de mo­tor­kap aan­ge­bracht, waar­over ge­fluis­terd wordt dat ze ge­ïn­spi­reerd zijn op de dik­ke wenk­brau­wen van Ghosn. De C-stij­len zijn zwart, zo­dat het dak lijkt te zwe­ven. Ook dat is een be­proef­de truc in de au­to­we­reld. Net als bij de Re­nault Clio zijn de deur­gre­pen ach­ter in de raam­stijl ver­werkt. De laat­ste cre­a­tie­ve uit­spat­ting zijn de boe­me­rang­vor­mi­ge ach­ter­lich­ten. De Mi­cra wordt le­ver­baar met twee mo­to­ren: een 0,9-li­ter drie­ci­lin­der met 90 pk en een 1.5-die­sel met even­eens 90 pk. Op tech­no­lo­gisch ge­bied heeft de Nis­san een sur­round­view mo­ni­tor en voert de au­to bij het on­ge­wenst ver­la­ten van de rij­baan au­to­ma­tisch een stuur­cor­rec­tie uit. De nieu­we Mi­cra volgt niet al­leen zijn voor­gan­ger, maar ook de No­te op. Dat zal ge­beu­ren in maart 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.