Het geld, het hart en de Giulia

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Het heeft even ge­duurd, maar in de­ze Au­toRe­view kun­nen we on­ze le­zers dan een vergelijkende test voor­scho­te­len met de be­lang­rijk­ste Al­fa Ro­meo sinds tij­den, de nieu­we Giulia. De be­lang­stel­ling voor het mo­del is groot, en als je be­denkt dat zijn voor­gan­ger, de 159, al in 2013 uit de prijs­lijst ver­dween, is dat niet zo vreemd. Die 159 zag er schit­te­rend uit maar was veel te zwaar. Ge­volg: de au­to reed meer als een Vol­vo dan als een Al­fa, wat het merk veel klan­ten kost­te. Ge­luk­kig valt het BMI van de nieu­we Giulia keu­rig bin­nen de ge­zon­de gren­zen. En hoe­wel niet ie­der­een het eens is over het ui­ter­lijk, is de au­to in elk ge­val van vo­ren en van­bin­nen dui­de­lijk te her­ken­nen als Al­fa. Ie­der­een die het merk een warm hart toe­draagt, hoopt dat de nieu­we­ling op al­le fron­ten de suc­ces­vol­le 156 ach­ter­na­gaat. Maar als we in de Ne­der­land­se ver­koop­cij­fers dui­ken, zinkt de moed ons in de schoe­nen. Toe­ge­ge­ven, de 156 vier­de zijn groot­ste suc­ces­sen in de top­ja­ren van de va­der­land­se au­to­ver­ko­pen (1998-2000), maar de ver­schil­len zijn in­ti­mi­de­rend. In 1999 wist Al­fa in ons land bij­na zes­dui­zend 156’s te slij­ten en bracht in to­taal ruim 9600 au­to’s aan de man. Dit jaar wa­ren dat er tot dus­ver – schrik niet – zo’n ze­ven­hon­derd … De oor­za­ken zijn ve­ler­lei: de op­komst van Ko­re­aan­se mer­ken, een smal en ver­ou­derd gam­ma en ze­ker ook het ge­brek aan fis­caal gun­sti­ge mo­del­len. Na­tuur­lijk gaat het de Giulia niet luk­ken om Al­fa Ro­meo in ons land weer het­zelf­de com­mer­ci­ë­le succes te be­zor­gen als in 1999. Maar er is hoop ... Het fis­ca­le be­leid gaat ern­stig op de schop, wat be­te­kent dat al­le au­to’s met brand­stof­mo­tor van­af vol­gend jaar in de­zelf­de bij­tel­lings­ca­te­go­rie van 22 pro­cent val­len. Een gram­me­tje CO2 meer of min­der maakt dan niet meer uit, wat mo­ge­lijk be­te­kent dat lea­se­rij­ders min­der met de por­te­mon­nee gaan kie­zen, en meer met het hart. En als dat een cu­o­res­por­ti­vo is, schat­ten wij de kan­sen van de Giulia gun­stig in. Des­tijds scoor­de de 156 on­der za­ke­lij­ke rij­ders voor­al met zijn looks, zijn rij­ei­gen­schap­pen en be­stu­ring. Bo­ven­dien speel­de Al­fa Ro­meo een voor­trek­kers­rol met zijn fij­ne JTD-mo­to­ren. Als we de twij­fels over het ui­ter­lijk even op­zij­zet­ten, zien we dat de Giulia op de­zelf­de pun­ten ho­ge ogen gooit als zijn voor­va­der. Of dat ge­noeg is om de con­cur­ren­tie af te troe­ven, lees je van­af pagina 24 in de vergelijkende test met de BMW 3-se­rie, Au­di A4 en Ja­gu­ar XE. We ver­wach­ten niet dat de Giulia de top 10 gaat be­stor­men, wel dat Al­fa flin­ke stap­pen gaat ma­ken. Het is de Ita­li­a­nen ge­gund.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.